Title: Zakladatelská právní jednání při ustavení právnické osoby v obchodním právu
Other Titles: Founding legal proceedings in the establishment of legal entity in commercial law
Authors: Lörinc, Marián
Advisor: Holejšovský, Josef
Referee: Sigmundová, Michaela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9230
Keywords: zakladatelská právní jednání;obchodní korporace
Keywords in different language: founding legal proceeding;business corporation
Abstract: Tato práce pojednává o zakladatelských právních jednání při ustavení právnických osob v obchodním právu. Práce se vztahuje k nové občanskoprávní a obchodněprávní úpravě účinné od 1.1.2014 (zákon č. 89/2012 Sb. a zákon č. 90/2012 Sb.), která je do jisté míry přelomová z hlediska svého rozsahu. Zároveň práce odkazuje na některá ustanovení týkající se stále ještě účinné právní úpravy (zákona č. 40/1964 Sb. a zákon č. 513/1991 Sb.). Práce si klade za cíl seznámit uživatele s novými ustanoveními týkajících se zakladatelských právních jednání při ustavení právnických osob, obecně je popsat a vysvětlit novou terminologii. Chce nabídnout i jistou míru komparace právní úpravy účinné od 1.ledna 2014 s právní úpravou účinnou do 31. prosince 2013. Zakladatelským právním jednáním se rozumí dle zákona č. 89/2012 Sb., resp.zákon č. 90/2012 Sb. pojem zakladatelský dokument, který používá zákon č. 40/1964 Sb., resp. zákon č. 513/1991 Sb. Tím je míněna společenská smlouva, stanovy a zakladatelská listina. Práce se v první kapitole věnuje vysvětlení základních pojmů jakými jsou právnická osoba, ustavení právnické osoby, zakladatelské právní jednání a právní jednání obecně. Druhá kapitola pojednává o jednotlivých typech právnických osob, charakterizuje je a popisuje proces při jejich založení. Třetí kapitola se zaměřuje na zakladatelská právní jednání, jejich rozdělení a právní povahu. Čtvrtá kapitola obsahuje pojednání o důvodech neplatnosti zakladatelských právních jednání a jejich následky dle rozhodnutí soudu. Zaobírá se i neplatností obchodní korporace, částečnou neplatností právnické osoby nebo neplatností právního jednání obecně. V páté kapitole se hovoří o publicitě zakladatelských právních jednání. Dále je popsána i závaznosti zakladatelského právního jednání, které velmi úzce souvisí s publicitou zveřejňovaných listin. Nejsou opomenuty ani možnosti změn zakladatelského právního jednání, které mohou během chodu korporace vyvstat. Šestá, závěrečná, kapitola pak pojednává o náležitostech zakladatelských právních jednání. Jednak popisuje obecné náležitosti z pohledu občanského práva, ale uvádí i jednotlivé obligatorní a příklady fakultativních náležitostí z hlediska jednotlivých právnických osob.
Abstract in different language: This thesis discusses the setting up negotiations of legal entities in commercial law. It relates to the new civil and commercial legislation effective from 1 January 2014 ( Act No. 89/2012 Coll., and Act No. 90/2012 Coll. ) , which is somewhat groundbreaking in terms of its scope. At the same time it refers to certain provisions still in force ( Act No. 40/1964 Coll., and Act No. 513/1991 Coll. ). The thesis aims to familiarize the reader with the new provisions relating to the setting up negotiations leading to formation of new legal bodies, generally describe and explain the new terminology. It also offers a certain measure of comparison between the legislation effective from 1 January 2014 with the legislation in force until 31 December 2013. Setting up negotiations of legal entities means according to Act No. 89/2012 Coll. and Act No. 90/2012 Coll., the notion Memorandum of association, which is in use by Act No. 40/1964 Coll. and Act No. 513/1991 Coll.. This notion incorporates the memorandum of association, articles of association, and memorandum of association in case of the sole promoter . The first chapter explaines the basic concepts, such as legal entity, forming a legal entity, setting up negotiations of legal entities and legal proceedings in general. The second chapter discusses the various types of legal entities, characterizes and describes the process of their formations. The third chapter focuses on the the setting up negotiations of legal entities, their distribution and legal nature. The fourth chapter deals with the reasons for founding invalidity of setting up negotiations of legal entities and their consequences at the discretion of the court. It deals with business corporations invalidity, partial invalidity of legal bodies or legal nullity of acts in general. The fifth chapter speaks about publicity of setting up negotiations of legal entities. It also describes binding power of setting up negotiations, which is closely related to the publicity of published documents. Possibility of changes in setting up negotiations that may arise during the operation of corporations is not omitted. The sixth, final chapter then discusses the requirements of setting up negotiations of legal entities. Firstly describes the general requirements in terms of civil rights, but also lists specific mandatory and examples of facultative requirements in terms of individual legal entities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace Marian Lorinc.pdfPlný text práce645,01 kBAdobe PDFView/Open
Lorinc-1.pdfPosudek vedoucího práce773,77 kBAdobe PDFView/Open
Lorinc-2.pdfPosudek oponenta práce832,77 kBAdobe PDFView/Open
Lorinc Marian.pdfPrůběh obhajoby práce398,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9230

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.