Název: Obchodní vedení statutárními orgány obchodních společností
Další názvy: BUSINESS EXECUTIVES STATUTORY BODIES OF COMPANIES
Autoři: Štafková, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Holejšovský, Josef
Oponent: Dvořák, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9248
Klíčová slova: obchodní vedení;statutární orgán;obsah pojmu;smlouva o výkonu funkce;jednání jménem společnosti;pověření k obchodnímu vedení;péče řádného hospodáře;odpovědnost
Klíčová slova v dalším jazyce: business management;statutory body;the concept;the contract on performance;acting on behalf of the company;the credentials of management;care and diligence;responsibility
Abstrakt: Diplomová práce je rozdělena do devíti samostatných kapitol, které jsou dále členěny do dílčích částí. V práci jsou využity metody analýzy, hodnocení a komparace. Text vychází z použití systémového srovnání. Hlavním obsahem práce je vymezení samotného pojmu obchodního vedení, vývoj a současná právní úprava v jednotlivých obchodních společnostech. Podrobněji je práce věnována ustanovení § 66d obchodního zákoníku, jež od roku 2012 zakotvuje pověření k obchodnímu vedení. Část práce je věnována povinnosti péče řádného hospodáře, kterou považuji při obchodním vedení za nejpodstatnější. Součástí je rovněž komparace se slovenskou právní úpravou a náhled do nové právní úpravy, jež má nabýt účinnosti od roku 2014.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is divided into nine separate chapters, which are further divided into sub-sections. The paper used the method of analysis, evaluation and comparison. The text is based on the use of system comparison. The main content of the work is the definition of the concept of the management, development and current legislation in individual companies. Detail work is devoted to the provisions of § 66d of the Commercial Code, which from 2012 establishes the credentials of management. Part of the work is devoted to the duty of care and diligence, which I consider the most important for business management. Included is also a comparison with the Slovak legislation and insight into the new legislation, which is to take effect from 2014.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KOP) / Theses (DCL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP 2013 Stafkova.pdfPlný text práce2,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stafkova-1.pdfPosudek vedoucího práce732,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stafkova-2.pdfPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stafkova Marketa.pdfPrůběh obhajoby práce302,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9248

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.