Název: Pojmové znaky nekalé soutěže
Další názvy: Conceptual features of unfair competition
Autoři: Mika, Zdeněk
Vedoucí práce/školitel: Ficner, Tomáš
Oponent: Vítek, Jindřich
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9252
Klíčová slova: subjekty v nekalé soutěži;relevantní trh;hospodářská soutěž;nekalá soutěž;generální klauzule;znaky nekalé soutěže;dobré mravy soutěže;újma soutěžitelů a spotřebitelů;klamavá reklama;klamavé označování;vyvolání nebezpečí záměny;parazitování na pověsti;podplácení;srovnávací reklama;porušování obchodního tajemství;ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí
Klíčová slova v dalším jazyce: subjects in unfair competition;relevant market;economic competition;unfair competition;general clause;signs of unfair competition;good morals of competition;injury of competitors and consumers;misleading advertising;deceptive labeling;causing of dangerous confusion;parasiting on reputation;bribery;comparative advertising;trade secret violations;endangering of health of consumers and environment
Abstrakt: Práce se věnuje pojmový znakům nekalé soutěže a vymezuje oblast ve které se pojmové znaky nekalé soutěže uplatňují s odkazy na judikaturu.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is devoted to conceptual features of unfair competition and defines the area in which the conceptual features of unfair competition apply with references to the judicature.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KOP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zdenek Mika diplomova prace.pdfPlný text práce744,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mika-1.pdfPosudek vedoucího práce775,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mika-2.pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mika Zdenek.pdfPrůběh obhajoby práce278,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9252

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.