Title: Význam ergonomie při ergoterapeutických postupech manipulace s pacientem
Other Titles: The importance of ergonomics in ergotherapeutical procedures of the manipulation with the patient
Authors: Fraňková, Adéla
Advisor: Šrytrová, Michaela
Referee: Zahradnická, Ilona
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9260
Keywords: ergonomie;Škola zad;ADL činnosti;manipulace s pacientem;manipulace s břemeny
Keywords in different language: ergonomics;Back school;ADL activities;patient handling;handling of loads
Abstract: Tématem bakalářské práce je Význam ergonomie při ergoterapeutických postupech manipulace s pacientem. Hlavním cílem je seznámení zdravotníků s ergonomickými zásadami. Jedním z dílčích cílů je vytvořit manuál, který pomůže zdravotníkům lepší představu a pochopení jednotlivých kroků vybraných ergonomických zásad. Teoretická část obsahuje informace o ergonomii, kapitolu profesionálně podmíněná onemocnění páteře, manipulace s břemeny a základy školy zad. V praktické části je zahrnuto výzkumné šetření ve formě dotazníku a tři kazuistická šetření vybraných klientů. Vytvořený manuál je obsažen zvlášť ve speciální části.
Abstract in different language: The theme for this thesis is the significance of ergonomics during ergotherapeutical patient handling procedures. The main objektive is to familiarize health professionals with ergonomic principles. Another objective is to create a manual that will help health professionals to create a better insight and understanding of the various steps of selected ergonomic principles. The theoretical part contains information on ergonomics, a chapter dedicated to professionally conditioned illness of the spine, the handling of ecumbrances and the prevention of back injuries. The practical part includes research in the form of a survey and three casuistic investigations of selected clients. The created manual is included separately in a special section.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyznam ergonomie pri ergoterapeutickych postupech manipulace s pacientem..pdfPlný text práce6,06 MBAdobe PDFView/Open
Frankova Adela - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce73,93 kBAdobe PDFView/Open
Frankova Adela - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce76,82 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba Frankova.pdfPrůběh obhajoby práce53,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9260

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.