Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorStašková, Šárka
dc.contributor.authorSteiniglová, Tereza
dc.contributor.refereeKálal, Jan
dc.date.accepted2013-06-12
dc.date.accessioned2014-02-06T12:50:17Z
dc.date.available2010-09-23cs
dc.date.available2014-02-06T12:50:17Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-27
dc.identifier49308
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9263
dc.description.abstractV této bakalářské práci jsou shrnuty poznatky o periferní paréze nervus facialis a možnostech její léčby. První kapitola teoretické části zahrnuje obecné informace o poruše periferního nervového systému. Dále je zmíněn průběh a funkce lícního nervu a funkce svalů, které jsou tímto nervem inervovány. Následně je zde popsána etiologie včetně patogeneze, klinický obraz a prognóza tohoto onemocnění. V další kapitole je podán ucelený přehled možností terapie včetně využití některých fyzioterapeutických metod. V závěru jsou zmíněny pomocné vyšetřovací metody využívané v diagnostice tohoto onemocnění. V praktické části jsou popsány vyšetřovací a léčebné fyzioterapeutické metody. V této části jsou zpracovány čtyři kazuistiky, ve kterých jsou uvedeny anamnézy konkrétních pacientů s touto diagnózou, je zde stanoven krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán, popsán průběh a výsledky terapie, kterých bylo dosáhnuto. Součástí praktické části je také zpracování informací od respondentů, kteří onemocněli periferní parézou nervus facialis a jejich krátkodobý rehabilitační plán je již ukončen.cs
dc.format80 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectnervus facialiscs
dc.subjectperiferní parézacs
dc.subjectmimické svalycs
dc.subjectmetoda sestry Kennycs
dc.subjectelektrostimulacecs
dc.subjectkinesio tapecs
dc.titleKomplexní fyzioterapie u periferní parézy nervus facialiscs
dc.title.alternativeComprehensive physiotherapy in peripheral facial nerve paresisen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra fyzioterapie a ergoterapiecs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedIn this thesis summarizes the findings of peripheral facial nerve palsy and its treatment options. The first chapter of the theoretical part includes general information about the fault peripheral nervous system. There is also mentioned the course and function of the facial nerve and function of muscles which are innervated by facial nerve. Further there is described the etiology, pathogenesis, clinical features and prognosis of peripheral facial nerve palsy. The next chapter gives a complete overview of the use of certain therapies, including physiotherapy techniques. At the end of the theoretical part are mentioned auxiliary examination methods used in the diagnosis of this disease. In the practical part are described investigative and therapeutic physiotherapy methods. This section describes four case studies, which lists the specific histories of patients with this diagnosis and the short-term and long-term rehabilitation plan. There are described the results that have been attained. The practical part contains also information from respondents who had peripheral facial nerve palsy and their short-term rehabilitation plan has already been completed.en
dc.subject.translatednervus facialisen
dc.subject.translatedperipheral paresisen
dc.subject.translatedfacial musclesen
dc.subject.translatedsister Kenny´s methoden
dc.subject.translatedelectrostimulationen
dc.subject.translatedkinesio tapeen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Tereza Steiniglova.pdfPlný text práce4,38 MBAdobe PDFView/Open
Steiniglova Tereza - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce72,47 kBAdobe PDFView/Open
Steiniglova Tereza - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce132,37 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba Steiniglova.pdfPrůběh obhajoby práce422,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9263

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.