Title: Pozitivní vliv baletu na stabilitu
Other Titles: Positive impact of ballet on stability
Authors: Martišková, Ivana
Advisor: Stašková, Šárka
Referee: Firýtová, Rita
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9264
Keywords: balet;tanec;stabilita;hluboký stabilizační systém;klenba nožní;pánev;dýchání;bránice
Keywords in different language: ballet;dance;stability;deep stabilization system;arch foot;pelvis;breathing;diaphragm
Abstract: V bakalářské práci se zabývám tím, jaký vliv má dlouhodobé působení baletních tréninků na stabilitu těla. V teoretické části popisuji obecné informace o stabilitě, hlubokém stabilizačním systému, dýchání, vlivu CNS na stabilitu, popisuji také jednotlivé části nervové soustavy, které mají na stabilitu vliv. Dále popisuji senzomotoriku, klenbu nohy a postavení pánve. V další kapitole se věnuji tanci, funkční anatomii baletu a jeho historii. V praktické části jsem dle stanoveného cíle a hypotéz vybrala a charakterizovala sledované soubory a specifikovala metodiku vybraných testů, které jsou zaměřeny především na hluboký stabilizační systém. Samostatnou kapitolu tvoří výsledky a diskuse, kde jsou hodnoceny závěry použitých testů vzhledem k předem stanoveným hypotézám a současně porovnány i s názory v odborné literatuře. Celou práci doplňuje obrazová příloha.
Abstract in different language: In my Bachelor´s work I sudied the influence of the long term balley trainings on the stability of the human body. In the theoretical part I am writing general information about the stability, deep stabilization system, breathing, influence of the central nervous system on stability and senzomotorics. The important component is also vault of the leg and position of the pelvis. At the end I pay attention on dancing, functional anatomy of balley and the history of the balley. In the part concerned in practical point of view I chose and characterised followed files according to my aim and theory, I specified methodology of chosen tests, that were focused mainly on the deep stabilization system. The separate part consists of the results and discussion, where are evaluated conclusions of used tests, that are on the basis of previously stated hypothesis, and at the same time they are confrontised with the literature. The images are attached to the Bachelor´s work at the end.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pozitivni vliv baletu na stabilitu.pdfPlný text práce2,49 MBAdobe PDFView/Open
Martiskova Ivana - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce80,19 kBAdobe PDFView/Open
Martiskova Iva - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce67,02 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoby Martiskova.pdfPrůběh obhajoby práce420,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9264

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.