Název: Ergonomie a kompenzace statického přetížení sedu
Další názvy: Ergonomy and Compensation of Static Overload of Sitting Position
Autoři: Hrabová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Gemovová, Veronika
Oponent: Valeš, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9265
Klíčová slova: ergonomie;kompenzace;fyzioterapie;přetížení sedu;hluboký stabilizační systém
Klíčová slova v dalším jazyce: ergonomics;compensation;physiotherapy;overload sitting position;stabilization system
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na vertebrogenní obtíže způsobené statickým přetížením sedu a způsoby kompenzace těchto problémů. Chtěla jsem vyzdvihnout důležitost prevence těchto komplikací v podobě úpravy ergonomie pracovního prostředí kanceláře, aktivního cvičení a celkové edukace pacienta o zdravém životním stylu. V teoretické části se zabývám kineziologií páteře, konkrétními vertebrogenními diagnózami spojenými se statickým přetížením sedu a také ergonomii práce. V praktické části tyto poznatky demonstruji na kazuistikách a anketě, dále je zde kapitola diskuze, závěr a v přílohách jsou uvedeny tabulky svalů a fotodokumentace.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on vertebrogenic difficulties caused by static overload sitting position and ways of compensating for these problems. I wanted to highlight the importance of prevention these complications in the form of adjustments ergonomics working office environment, active exercise and overall patient education about healthy lifestyles. In the theoretical part I deal with kinesiology of spinal column, vertebrogenic specific diagnoses associated with static overload sitting position and work ergonomics. In the practical part, these knowledge are demonstrated by case reports and survey, there is also a chapter discussion, conclusion and appendices contains tables of muscles and photographs.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP (Eva Hrabova).pdfPlný text práce2,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hrabova Eva - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce85,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hrabova Eva - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce76,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba Hrabova.pdfPrůběh obhajoby práce421,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9265

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.