Title: Fyzioterapie u nestability ramenního kloubu
Other Titles: Physiotherapy for the shoulder joint instability
Authors: Žatečková, Lucie
Advisor: Firýtová, Rita
Referee: Ryba, Lukáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9268
Keywords: Ramenní kloub;nestabilita;fyzioterapie;ošetřovací metody;stereotyp abdukce
Keywords in different language: Shoulder joint;instability;physiotherapy;treatment methods;stereotype abduction
Abstract: Tato práce se zabývá problémem nestability ramenního kloubu a možnostmi její fyzioterapie. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zabývám příčinami, příznaky a léčbou nestability, vyšetřením a možnostmi fyzioterapie. Část praktickou jsem zpracovávala formou kazuistik, kdy jsem pozorovala tři pacienty a hledala správné metody na stabilizaci ramenního kloubu. V závěru práce jsem pak zhodnotila výsledky výzkumu a hypotéz.
Abstract in different language: In my thesis I deal with problem of instability of the shoulder joint and with possibilities of its physiotherapy. My work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes the causations, the symptoms, the treatment of instability of shoulder joint and the possibilities of its physiotherapy. The practical part is created according to casuistry. Three patients were observed and the right methods of stabilisation of shoulder joints were searched. At the conclusion of my thesis I analysed the results of the research and of the hypotheses.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lucie Zateckova - BP.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
Zateckova Lucie - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce62,13 kBAdobe PDFView/Open
Zateckova Lucie - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce66,68 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba Zateckova.pdfPrůběh obhajoby práce430,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9268

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.