Název: Fyzioterapeutické ovlivnění vrozených vad v oblasti nohy.
Další názvy: The Influence of Physical Therapy on Congenital Deformities in the Foot Region.
Autoři: Tatíčková, Eliška
Vedoucí práce/školitel: Knězová, Jana
Oponent: Stašková, Šárka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9270
Klíčová slova: fyzioterapie;vrozené vady;noha;metatarsus adductus;pes equinovarus congenitus;prenatální vývoj;vyšetření
Klíčová slova v dalším jazyce: physiotherapy;congenital deformities;foot;metatarsus adductus;pes equinovarus congenitus;prenatal evolution;investigation
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vrozených vad v oblasti nohy. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se nejprve zabývám anatomií a kineziologií nohy, věnuji se charakteristice jednotlivých vad a popisuji metodiky, které lze využít při terapii. Je zde také stručně vymezen prenatální a postnatální vývoj dítěte. V praktické části jsem si stanovila cíl práce a hypotézy. Výzkum je prováděn pomocí čtyř kazuistik, kde je popsána konkrétní terapie u každé vady. V diskuzi jsou rozebrány jednotlivé hypotézy, jejich potvrzení či vyvrácení.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor´s thesis is dealing with the issue of congenital deformities in the foot region. The work itself is divided into theoretical and practical part. The anatomy and kinesiology of a foot is introduced in the theoretical section, alongside with the description of diverse types of deformities. Further, I present the various methods that can be used as a means of therapy. Eventually, the brief sketch of prenatal and postnatal child evolution is demonstrated. In the practical part, I have set up the goal of the work and the hypothesis. The research is conducted by means of four study cases where particular therapy pertains to each type of deformity. In the end, the discussion contains analysis of individual hypothesis, their subsequent corroboration or rejection.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Fyzioterapeuticke ovlivneni vrozenych vad v oblasti nohy.pdfPlný text práce3,78 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tatickova Eliska - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce73,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tatickova Eliska - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce99,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba Tatickova.pdfPrůběh obhajoby práce448,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9270

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.