Title: Fyzioterapeutické ovlivnění vrozených vad v oblasti nohy.
Other Titles: The Influence of Physical Therapy on Congenital Deformities in the Foot Region.
Authors: Tatíčková, Eliška
Advisor: Knězová, Jana
Referee: Stašková, Šárka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9270
Keywords: fyzioterapie;vrozené vady;noha;metatarsus adductus;pes equinovarus congenitus;prenatální vývoj;vyšetření
Keywords in different language: physiotherapy;congenital deformities;foot;metatarsus adductus;pes equinovarus congenitus;prenatal evolution;investigation
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vrozených vad v oblasti nohy. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se nejprve zabývám anatomií a kineziologií nohy, věnuji se charakteristice jednotlivých vad a popisuji metodiky, které lze využít při terapii. Je zde také stručně vymezen prenatální a postnatální vývoj dítěte. V praktické části jsem si stanovila cíl práce a hypotézy. Výzkum je prováděn pomocí čtyř kazuistik, kde je popsána konkrétní terapie u každé vady. V diskuzi jsou rozebrány jednotlivé hypotézy, jejich potvrzení či vyvrácení.
Abstract in different language: The Bachelor´s thesis is dealing with the issue of congenital deformities in the foot region. The work itself is divided into theoretical and practical part. The anatomy and kinesiology of a foot is introduced in the theoretical section, alongside with the description of diverse types of deformities. Further, I present the various methods that can be used as a means of therapy. Eventually, the brief sketch of prenatal and postnatal child evolution is demonstrated. In the practical part, I have set up the goal of the work and the hypothesis. The research is conducted by means of four study cases where particular therapy pertains to each type of deformity. In the end, the discussion contains analysis of individual hypothesis, their subsequent corroboration or rejection.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fyzioterapeuticke ovlivneni vrozenych vad v oblasti nohy.pdfPlný text práce3,78 MBAdobe PDFView/Open
Tatickova Eliska - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce73,5 kBAdobe PDFView/Open
Tatickova Eliska - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce99,64 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba Tatickova.pdfPrůběh obhajoby práce448,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9270

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.