Title: Pohybové aktivity vhodné pro seniory se zaměřením na nordic walking
Other Titles: Appropriate Physical Activities for Seniors Focusing on Nordic Walking
Authors: Kovaříková, Klára
Advisor: Trázníková, Marta
Referee: Valeš, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9285
Keywords: severská chůze;senior;stáří;stárnutí;pohybová aktivita
Keywords in different language: nordic walking;senior;old age;aging;physical activity
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá pohybovými aktivitami seniorů. Skládá se ze dvou částí. V teoretické části je uvedena charakteristika základních pojmů spojených se seniorskou problematikou, popis změn ve stárnoucím organizmu, sociální a psychická stránka stárnutí, specifika pohybové aktivity této věkové kategorie a souhrn jednotlivých pohybových aktivit vhodných pro seniory. Praktická část je zaměřena na aplikaci stanoveného tréninkového plánu severské chůze na vybranou skupinu seniorů, možné problémy v tomto procesu a vyhodnocení jeho průběhu. Šetření bylo zpracováno ve formě kazuistik, jejichž závěrečná zhodnocení se v diskuzi podrobují vzájemnému srovnání. Hypotézy se nepotvrdily. Ačkoli se nepodařilo u klientek zvládnout techniku severské chůze zcela bez chyb a dosáhnout tréninkové tepové frekvence a jejího udržení po stanovenou dobu, objevily se mírné objektivní změny a klientky subjektivně udávaly značné zlepšení. Největší motivací seniorů pro pravidelnou pohybovou aktivitu ve formě nordic walkingu je sociální kontakt a pobyt ve společnosti.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with physical activities of the elderly. It consists of two parts. The theoretical part contains characteristics of basic terms related to senior issues, description of involution changes in senescent organism, social and mental aspect of aging, specifics of physical activity of this age group and summary of physical activities which are suitable for the elderly. The practical part focuses on application of established Nordic walking training plan on a selected group of seniors, possible problems in the process and evaluation of its progress. The survey was processed in the form of case studies, which final assessments go through mutual comparison in discussion. Hypotheses were not confirmed. Although the clients failed to master the technique of Nordic walking completely error ? free and to achieve the training heart rate and stay on it for specified period of time, there have been slight objective changes and clients subjectively reported a significant improvement. The biggest motivation for seniors to regular physical activity in the form of Nordic walking is social contact and being in the company of other people.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Klara Kovarikova.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Kovarikova Klara - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce70,93 kBAdobe PDFView/Open
Kovarikova Klara - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce56,56 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba Kovarikova.pdfPrůběh obhajoby práce432,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9285

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.