Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrázníková, Marta
dc.contributor.authorCihlářová, Iveta
dc.contributor.refereeKálal, Jan
dc.date.accepted2013-06-12
dc.date.accessioned2014-02-06T12:50:11Z
dc.date.available2010-09-23cs
dc.date.available2014-02-06T12:50:11Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-28
dc.identifier49338
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9288
dc.description.abstractTato bakalářská práce pojednává o prospěšnosti pohybu a pohybových programů ve stáří. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá charakteristikou stáří, vlivem pohybových aktivit na seniory, popisem důležitých komponentů pohybových aktivit u seniorů a charakteristikou a specifiky pohybových programů. V praktické části je popsán Senior fitness test, který jsem použila k jednorázovému otestování funkční tělesné zdatnosti 32 seniorů a k pětiměsíčnímu testování 6 seniorek docházejících pravidelně do intervenčního pohybového programu, součástí praktické části je i vyhodnocení dotazníkového šetření 68 seniorů. Z vyhodnocení lze konstatovat, že výsledky jednorázového testování dosažené testovanými osobami, se téměř v polovině případů pohybovaly v pásmu nadprůměrnosti. Testovaní dosáhli nejlepších výsledků v oblasti aerobní vytrvalosti, svalové síly a flexibility horních končetin. Nejhůře skončilo hodnocení hbitosti, dynamické balance. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že se absolutní většina dotázaných zajímá o vhodnost pohybových aktivit. S odborníky konzultovala vhodnost pohybové aktivity polovina seniorů zajímajících se o vhodnost pohybové aktivity. Z šetření vyplynulo, že senioři preferují odborně vedený pohybový program před individuálním cvičením bez odborného dohledu.cs
dc.format76 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectstářícs
dc.subjectseniorcs
dc.subjectpohybcs
dc.subjectpohybové programycs
dc.subjectSenior fitness testcs
dc.titleIntervenční pohybové programy pro seniorycs
dc.title.alternativeIntervention Physical Programs for Seniorsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra fyzioterapie a ergoterapiecs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedBachelor thesis discusses the benefits of exercise and physical programs for elderly people. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with characteristics of old age, the influence of physical activity on seniors, description of important elements of physical activities for seniors and the characteristic and specifics of physical programs. The Senior fitness test is described in the practical part. I used it to one - time test of functional physical competence of 32 seniors and to five monthly testing of 6 woman - seniors regularly attending the intervention physical program. The evaluation questionnaire of 68 seniors is attached to practical part. It can be observed from the evaluation that almost half of the results from one - time test obtained was in the range of above - average. Tested seniors reached the best results in the field of aerobic endurance, muscular strength and flexibility of upper limbs. The evaluation of agility, dynamic balance worst ended. The survey showed that the absolute majority of respondents is interested about the suitability of physical activities. Half of seniors interested in the suitability of physical activity consulted appropriateness of physical activity with experts. The research revealed that seniors prefer professionally - led physical program to individual practice without professional supervision.en
dc.subject.translatedageen
dc.subject.translatedsenioren
dc.subject.translatedexerciseen
dc.subject.translatedphysical programmesen
dc.subject.translatedSenior fitness testen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Iveta Cihlarova.pdfPlný text práce9,4 MBAdobe PDFView/Open
Cihlarova Iveta - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce71,43 kBAdobe PDFView/Open
Cihlarova Iveta - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce275,17 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba Cihlarova.pdfPrůběh obhajoby práce53,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9288

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.