Název: Srovnání projekce dysestézií u kořenových syndromů dolních končetin
Další názvy: Comparative study of the projections of disesthesias of spinal nerve root syndrome of legs
Autoři: Marek, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Valešová, Monika
Oponent: Stašková, Šárka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9292
Klíčová slova: kořenový syndrom;dysestézie;diagnostika;léčba;srovnání
Klíčová slova v dalším jazyce: radicular syndrome;disesthesia;diagnostics;therapy;comparison
Abstrakt: Tématem této práce je srovnání projekce dysestézií u kořenových syndromů dolních končetin. Teoretická část obsahuje anatomii a biomechaniku bederní páteře a přilehlých struktur, etiologii, diagnostiku a léčbu kořenových syndromů. Praktická část zahrnuje kazuistiky a kvantitativní výzkum formou dotazníků. Byli vybráni pacienti se dvěma nejčastějšími kořenovými syndromy dolních končetin. Součástí každé kazuistiky je anamnéza, vstupní a výstupní vyšetření a léčebné rehabilitační postupy, kde bylo přihlíženo k individuálním potřebám. Data z dotazníků byla zanesena do grafů a tabulek. Současně jsou srovnány zakreslené projekce dysestézií dolních končetin, které jsou shrnuty v závěrečném nákresu.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis topic is Comparative study of the projections of disesthesias of spinal nerve root syndrome of legs. The theoretical part consist of anatomy and biomechanics of lumbar spine and related structures, etiology, diagnosis and radiculopathy syndrome therapy. The practical part covers casuistry and quantitative research by questionnaires. The casuistry contains an anamnesis, examination and medical procedures. Two patients were chosen with the most frequent root syndrome. The part of every casuistry is an anamnesis, check in and check out screen and medical rehabilitative procedures, where it was looked on individual needs. The data from the questionnaires were filled to the charts and spreadsheets. At the same time the projections of disesthesias lower limbs are matched and they are summarised on finaly draft.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Ondrej Marek.pdfPlný text práce2,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ondrej Marek - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce62,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Marek Ondrej - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce115,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoby Ondrej Marek.pdfPrůběh obhajoby práce447,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9292

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.