Title: Srovnání projekce dysestézií u kořenových syndromů dolních končetin
Other Titles: Comparative study of the projections of disesthesias of spinal nerve root syndrome of legs
Authors: Marek, Ondřej
Advisor: Valešová, Monika
Referee: Stašková, Šárka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9292
Keywords: kořenový syndrom;dysestézie;diagnostika;léčba;srovnání
Keywords in different language: radicular syndrome;disesthesia;diagnostics;therapy;comparison
Abstract: Tématem této práce je srovnání projekce dysestézií u kořenových syndromů dolních končetin. Teoretická část obsahuje anatomii a biomechaniku bederní páteře a přilehlých struktur, etiologii, diagnostiku a léčbu kořenových syndromů. Praktická část zahrnuje kazuistiky a kvantitativní výzkum formou dotazníků. Byli vybráni pacienti se dvěma nejčastějšími kořenovými syndromy dolních končetin. Součástí každé kazuistiky je anamnéza, vstupní a výstupní vyšetření a léčebné rehabilitační postupy, kde bylo přihlíženo k individuálním potřebám. Data z dotazníků byla zanesena do grafů a tabulek. Současně jsou srovnány zakreslené projekce dysestézií dolních končetin, které jsou shrnuty v závěrečném nákresu.
Abstract in different language: The thesis topic is Comparative study of the projections of disesthesias of spinal nerve root syndrome of legs. The theoretical part consist of anatomy and biomechanics of lumbar spine and related structures, etiology, diagnosis and radiculopathy syndrome therapy. The practical part covers casuistry and quantitative research by questionnaires. The casuistry contains an anamnesis, examination and medical procedures. Two patients were chosen with the most frequent root syndrome. The part of every casuistry is an anamnesis, check in and check out screen and medical rehabilitative procedures, where it was looked on individual needs. The data from the questionnaires were filled to the charts and spreadsheets. At the same time the projections of disesthesias lower limbs are matched and they are summarised on finaly draft.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Ondrej Marek.pdfPlný text práce2,44 MBAdobe PDFView/Open
Ondrej Marek - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce62,46 kBAdobe PDFView/Open
Marek Ondrej - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce115,5 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoby Ondrej Marek.pdfPrůběh obhajoby práce447,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9292

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.