Název: Výcvik stereognozie k podpoře motorických funkcí v ergoterapii
Další názvy: Stereognosis training to promote motor function in occupational therapy
Autoři: Bergerová, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Šrytrová, Michaela
Oponent: Strnadová, Romana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9301
Klíčová slova: stereognozie;cévní mozková příhoda;čití;personální aktivity všedního dne;motorika
Klíčová slova v dalším jazyce: stereognosis;stroke;sensation;personal everyday activities;motor skills
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá výcvikem stereognozie u klientů po cévní mozkové příhodě. Práce je rozdělena na dvě hlavní části - teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou uvedeny základní informace a klasifikace cévní mozkové příhody, způsob vyšetření čití a zjištěné informace o stereognozii, poruchy stereognozie u vybraných diagnóz. Praktická část zahrnuje čtyři kazuistiky pozorovaných pacientů a jejich hodnocení. Přílohová část obsahuje fotografie klientů a pomůcek vhodných pro výcvik stereognozie.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with training stereognosis for clients a after stroke. The work is divided into two parts - theoretical and practical. In the theoretical section provides basic information and classification of stroke, the way sensory examination aod the findings of stereognosis, disorders stereognosis for selected diagnoses. The practical part includes four case reports of observed patients and their evaluation. The attachments contains photographs of clients and devices suitable for training stereognosis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vycvik stereognozie k podpore motorickych funkci v ergoterapii, Kristyna Bergerova, 2013.pdfPlný text práce9,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bergerova Kristyna - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce69,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bergerova Kristyna - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce61,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba Bergerova.pdfPrůběh obhajoby práce61,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9301

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.