Title: Výcvik stereognozie k podpoře motorických funkcí v ergoterapii
Other Titles: Stereognosis training to promote motor function in occupational therapy
Authors: Bergerová, Kristýna
Advisor: Šrytrová, Michaela
Referee: Strnadová, Romana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9301
Keywords: stereognozie;cévní mozková příhoda;čití;personální aktivity všedního dne;motorika
Keywords in different language: stereognosis;stroke;sensation;personal everyday activities;motor skills
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá výcvikem stereognozie u klientů po cévní mozkové příhodě. Práce je rozdělena na dvě hlavní části - teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou uvedeny základní informace a klasifikace cévní mozkové příhody, způsob vyšetření čití a zjištěné informace o stereognozii, poruchy stereognozie u vybraných diagnóz. Praktická část zahrnuje čtyři kazuistiky pozorovaných pacientů a jejich hodnocení. Přílohová část obsahuje fotografie klientů a pomůcek vhodných pro výcvik stereognozie.
Abstract in different language: This thesis deals with training stereognosis for clients a after stroke. The work is divided into two parts - theoretical and practical. In the theoretical section provides basic information and classification of stroke, the way sensory examination aod the findings of stereognosis, disorders stereognosis for selected diagnoses. The practical part includes four case reports of observed patients and their evaluation. The attachments contains photographs of clients and devices suitable for training stereognosis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vycvik stereognozie k podpore motorickych funkci v ergoterapii, Kristyna Bergerova, 2013.pdfPlný text práce9,1 MBAdobe PDFView/Open
Bergerova Kristyna - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce69,86 kBAdobe PDFView/Open
Bergerova Kristyna - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce61,54 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba Bergerova.pdfPrůběh obhajoby práce61,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9301

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.