Title: Využití hry ke zlepšení motoriky ruky u dětí s diparetickou formou dětské mozkové obrny.
Other Titles: Utilization of Play Activities for Improvement of Hand Motor Skills in Children with Spastic Diplegic Cerebral Palsy.
Authors: Frdlíková, Lucie
Advisor: Zahradnická, Ilona
Referee: Šrytrová, Michaela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9302
Keywords: hra;dětská mozková obrna;vývojová kineziologie
Keywords in different language: play activities;cerebral palsy;developmental kinesiology
Abstract: Bakalářská práce s názvem Využití hry ke zlepšení motoriky ruky u dětí s diparetickou formou dětské mozkové obrny je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou shrnuty základní informace o hře. Podrobněji je vylíčen vývoj hry, její význam a využití v ergoterapii. Následující oddíl obsahuje základní poznatky o dětské mozkové obrně. Blíže je zde popsána etiologie onemocnění, jednotlivé formy dětské mozkové obrny a jejich klinický obraz. Dále jsou shrnuty informace o vývojové kineziologii. Praktická část bakalářské práce je věnována třem dětem s diparetickou formou dětské mozkové obrny, které navštěvují centrum Arpida, o.s. v Českých Budějovicích. K praktické části jsou přiřazeny kazuistiky klientů. Cílem je zhodnocení a interpretace informací o klientech na podkladě krátkodobého šetření a spolupráce s klienty. Poslední část práce obsahuje přílohy, v nichž jsou pro doplnění umístěny použité testy a fotodokumentace.
Abstract in different language: The bachelors thesis titled Utilization of Play Activities for Improvement of Hand Motor Skills in Children with Spastic Diplegic Cerebral Palsy consists of two parts: a theoretical and a practical part. The theoretical part outlines basic information about the play activities. Development, significance and utilization of play activities in occupational therapy is described in detail. The subsequent section contains basic information about cerebral palsy. Causes of cerebral palsy are described in more detail together with its various forms and their clinical symptoms. An outline of developmental kinesiology is also provided. The practical part of the bachelor?s thesis focuses on three children with spastic diplegic cerebral palsy attending the Arpida center in České Budějovice. Case studies of clients are attached to the practical part. The objective is to evaluate and interpret client information on the basis of short-term investigation and cooperation with the clients. The last part of the thesis contains appendices with the tests used and photos.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE portal.pdfPlný text práce7,83 MBAdobe PDFView/Open
Frdlikova Lucie - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce69,18 kBAdobe PDFView/Open
Frdlikova Lucie - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce59,53 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba Frdlikova.pdfPrůběh obhajoby práce52,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9302

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.