Název: Zaměstnávání zdravotně postižených osob v plzeňském regionu
Další názvy: The employment of disabled people in the region of Pilsen
Autoři: Lojínová, Dagmar
Vedoucí práce/školitel: Šika, Petr
Oponent: Poková, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9305
Klíčová slova: osoba se zdravotním postižením;Plzeňský region;rehabilitace
Klíčová slova v dalším jazyce: person with disabilities;Pilsen region;rehabilitation
Abstrakt: Anotace Příjmení a jméno: Dagmar Lojínová Katedra: Fyzioterapie a ergoterapie Název práce: Zaměstnávání zdravotně postižených osob v plzeňském regionu Vedoucí práce: Ing. Petr Šika Počet stran: 86 Počet příloh: 2 Počet titulů použité literatury: Klíčová slova: osoba se zdravotním postižením, Plzeňský region, rehabilitace, Souhrn: Zaměstnávání zdravotně postižených osob v Plzeňském regionu. Práce je rozdělena do dvou částí. Část teoretickou a část praktickou. Teoretická část obsahuje pět základních kapitol, které jsou rozšířeny o jednotlivé podkapitoly. Na začátku práce jsou vysvětleny základní pojmy, týkající se handicapu, na které navazuje definice osob se zdravotním po-stižením. Dalšími kapitolami teoretické části jsou jednotlivé poruchy, jejich rozdělení, pří-činy a množství jedinců s postižením v populaci. Na tuto obecnou tématiku navazuje kapi-tola rehabilitace, kde je největší pozornost věnována sociální, pracovní a předpracovní re-habilitaci. Poslední kapitoly teoretické části jsem věnovala možnostem zaměstnávání po-stižených osob a službám poskytovaných postiženým osobám v Plzeňském regionu. Prak-tická část je zrealizovaná, jak dotazníkovou formou, tak formou kazuistickou a navíc je doplněna o popis Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Stodě.
Abstrakt v dalším jazyce: Surname and name: Dagmar Lojínová Department: Faculty of physiotherapy and occupational therapy Title of thesis: Consultant: Ing. Petr Šika Number of pages: 86 Number of appendices: 2 Number of literature items used: Key words: person with disabilities, region of Pilsen, rehabilitation, Summary: The employment of disabled people in the region of Pilsen. The thesis is divided into two parts. The theoretical and the practical part. The theoretical part contains five main chapters, which are expanded into the individual subsections. The thesis starts with an ex-planation of the basic concepts related to disability, which is followed by the definition of persons with disabilities. Other chapters of the theoretical part address particular disorders, their division, causes and number of individuals with disabilities in the population. This introductory topic is then followed by the rehabilitation chapter, which focuses on social, work, and Pre-work rehabilitation. The last chapters of the theoretical part are dedi-cated to employment opportunities of disabled people and related services provided in the Pilsen region. The practical part is elaborated in form of a questionnaire and a case study and it's extended with the description of the Home for people with disabilities in Stod.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
finalni verze BP.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lojinova Dagmar - posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce68,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lojinova Dagmar - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce147,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba Lojinova.pdfPrůběh obhajoby práce71,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9305

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.