Title: Zaměstnávání zdravotně postižených osob v plzeňském regionu
Other Titles: The employment of disabled people in the region of Pilsen
Authors: Lojínová, Dagmar
Advisor: Šika, Petr
Referee: Poková, Petra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9305
Keywords: osoba se zdravotním postižením;Plzeňský region;rehabilitace
Keywords in different language: person with disabilities;Pilsen region;rehabilitation
Abstract: Anotace Příjmení a jméno: Dagmar Lojínová Katedra: Fyzioterapie a ergoterapie Název práce: Zaměstnávání zdravotně postižených osob v plzeňském regionu Vedoucí práce: Ing. Petr Šika Počet stran: 86 Počet příloh: 2 Počet titulů použité literatury: Klíčová slova: osoba se zdravotním postižením, Plzeňský region, rehabilitace, Souhrn: Zaměstnávání zdravotně postižených osob v Plzeňském regionu. Práce je rozdělena do dvou částí. Část teoretickou a část praktickou. Teoretická část obsahuje pět základních kapitol, které jsou rozšířeny o jednotlivé podkapitoly. Na začátku práce jsou vysvětleny základní pojmy, týkající se handicapu, na které navazuje definice osob se zdravotním po-stižením. Dalšími kapitolami teoretické části jsou jednotlivé poruchy, jejich rozdělení, pří-činy a množství jedinců s postižením v populaci. Na tuto obecnou tématiku navazuje kapi-tola rehabilitace, kde je největší pozornost věnována sociální, pracovní a předpracovní re-habilitaci. Poslední kapitoly teoretické části jsem věnovala možnostem zaměstnávání po-stižených osob a službám poskytovaných postiženým osobám v Plzeňském regionu. Prak-tická část je zrealizovaná, jak dotazníkovou formou, tak formou kazuistickou a navíc je doplněna o popis Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Stodě.
Abstract in different language: Surname and name: Dagmar Lojínová Department: Faculty of physiotherapy and occupational therapy Title of thesis: Consultant: Ing. Petr Šika Number of pages: 86 Number of appendices: 2 Number of literature items used: Key words: person with disabilities, region of Pilsen, rehabilitation, Summary: The employment of disabled people in the region of Pilsen. The thesis is divided into two parts. The theoretical and the practical part. The theoretical part contains five main chapters, which are expanded into the individual subsections. The thesis starts with an ex-planation of the basic concepts related to disability, which is followed by the definition of persons with disabilities. Other chapters of the theoretical part address particular disorders, their division, causes and number of individuals with disabilities in the population. This introductory topic is then followed by the rehabilitation chapter, which focuses on social, work, and Pre-work rehabilitation. The last chapters of the theoretical part are dedi-cated to employment opportunities of disabled people and related services provided in the Pilsen region. The practical part is elaborated in form of a questionnaire and a case study and it's extended with the description of the Home for people with disabilities in Stod.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
finalni verze BP.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Lojinova Dagmar - posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce68,69 kBAdobe PDFView/Open
Lojinova Dagmar - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce147,02 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba Lojinova.pdfPrůběh obhajoby práce71,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9305

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.