Title: Ergoterapie v zařízeních sociálních služeb
Other Titles: Occupational therapy in social services
Authors: Součková, Ludmila
Advisor: Šrytrová, Michaela
Referee: Bucková, Martina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9309
Keywords: ergoterapie;klient;aktivizace;zařízení sociálních služeb
Keywords in different language: occupational therapy;client;activation;social service
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na ergoterapii v systému sociálních služeb. Je rozčleněna na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou popsány čtyři kapitoly. První kapitola se nazývá Ergoterapie a poukazuje na nejzákladnější prvky z této profese v kontextu sociálních služeb. Druhá kapitola s názvem Systém sociálních služeb pojednává ve zkratce o zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Tyto základní informace mají sloužit ergoterapeutům, kteří pracují v sociální oblasti. Třetí kapitolou je Aktivizace. Tato část pojednává o aktivitách, které využívá ergoterapeut ve své praxi v zařízeních sociálních služeb. Poslední kapitola s názvem Diagnózy se zabývá popisem diagnóz, jež jsou popsány v praktické části. V praktické části je graficky vyhodnocen kvantitativní dotazník, jenž byl rozeslán do zařízení sociálních služeb po celé České republice. Druhá polovina praktické části ukazuje kazuistické šetření u třech klientů žijících v ústavní péči.
Abstract in different language: The thesis is focused on occupational therapy in social services system. It is divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part there are four chapters. The first chapter is called Occupational therapy and refers to the most basis elements of the profession in the context of social services. The second chapter is the System of Social Services and deals briefly with the Act No. 108/2006 Coll. on social services. This basis information is supposed to serve occupational therapists who work in the social service field. The third chapter is the Activation. This section is about activities that occupational therapist uses in his practice in social services. The last chapter is called Diagnoses. It deals with specific diagnoses, which are described in the practical part. In the practical part there is a graphically evaluated quantitative questionnaire that was sent to social services throughout the Czech Republic. The second half of the practical part shows the casuistic treatment of three clients living in institutional care.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ergoterapie v zarizenich socialnich sluzeb (Souckova Ludmila).pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
Souckova Ludmila - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce68,05 kBAdobe PDFView/Open
Souckova Ludmila - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce56,81 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba Souckova.pdfPrůběh obhajoby práce56,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9309

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.