Název: Ergoterapie v zařízeních sociálních služeb
Další názvy: Occupational therapy in social services
Autoři: Součková, Ludmila
Vedoucí práce/školitel: Šrytrová, Michaela
Oponent: Bucková, Martina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9309
Klíčová slova: ergoterapie;klient;aktivizace;zařízení sociálních služeb
Klíčová slova v dalším jazyce: occupational therapy;client;activation;social service
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na ergoterapii v systému sociálních služeb. Je rozčleněna na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou popsány čtyři kapitoly. První kapitola se nazývá Ergoterapie a poukazuje na nejzákladnější prvky z této profese v kontextu sociálních služeb. Druhá kapitola s názvem Systém sociálních služeb pojednává ve zkratce o zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Tyto základní informace mají sloužit ergoterapeutům, kteří pracují v sociální oblasti. Třetí kapitolou je Aktivizace. Tato část pojednává o aktivitách, které využívá ergoterapeut ve své praxi v zařízeních sociálních služeb. Poslední kapitola s názvem Diagnózy se zabývá popisem diagnóz, jež jsou popsány v praktické části. V praktické části je graficky vyhodnocen kvantitativní dotazník, jenž byl rozeslán do zařízení sociálních služeb po celé České republice. Druhá polovina praktické části ukazuje kazuistické šetření u třech klientů žijících v ústavní péči.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on occupational therapy in social services system. It is divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part there are four chapters. The first chapter is called Occupational therapy and refers to the most basis elements of the profession in the context of social services. The second chapter is the System of Social Services and deals briefly with the Act No. 108/2006 Coll. on social services. This basis information is supposed to serve occupational therapists who work in the social service field. The third chapter is the Activation. This section is about activities that occupational therapist uses in his practice in social services. The last chapter is called Diagnoses. It deals with specific diagnoses, which are described in the practical part. In the practical part there is a graphically evaluated quantitative questionnaire that was sent to social services throughout the Czech Republic. The second half of the practical part shows the casuistic treatment of three clients living in institutional care.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Ergoterapie v zarizenich socialnich sluzeb (Souckova Ludmila).pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Souckova Ludmila - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce68,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Souckova Ludmila - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce56,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba Souckova.pdfPrůběh obhajoby práce56,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9309

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.