Název: Význam polohování pacientů po cévní mozkové příhodě pro kvalitu budoucí motoriky
Další názvy: Significance of positioning for future motor activity of patients after cerebral vascular accident
Autoři: Těthalová, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Wanka, Pavel
Oponent: Lippertová-Grünerová, Marcela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9310
Klíčová slova: cévní mozková příhoda;ischemie;hemoragie;polohování;kompenzační pomůcky
Klíčová slova v dalším jazyce: cerebral stroke;ischemia;hemorrhage;positioning;compensation aids
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zaměřuje na význam polohování u pacientů po cévní mozkové příhodě v subakutním stádiu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zabývám obecným vysvětlením cévní mozkové příhody, její příčinou, klasifikací, rizikovými faktory a klinickým obrazem pacienta po cévní mozkové příhodě. Poté se zabývám obecně polohováním, jeho významem a zásadám, s využitím příslušných kompenzačních pomůcek. V praktické části jsem využila metod kvalitativního výzkumu. V této části se zabývám například konkrétními technikami polohování.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with significance of positioning of patients after cerebral stroke in subacute stage. The thesis is divided into theoretical and practical part. In theoretical part I deal with general explanation of cerebral stroke, its cause, classification, risk factors and clinical picture of patient after cerebral stroke. Afterwards I deal with positioning, its significance and principles, using compensation aids in general. Practical part is made using methods of qualitative research, where I deal with specific techniques of positioning.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Tethalova Jitka.pdfPlný text práce13,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tethalova Jitka - posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce501,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tethalova Jitka - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce67,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba Tethalova.pdfPrůběh obhajoby práce58,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9310

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.