Title: Význam polohování pacientů po cévní mozkové příhodě pro kvalitu budoucí motoriky
Other Titles: Significance of positioning for future motor activity of patients after cerebral vascular accident
Authors: Těthalová, Jitka
Advisor: Wanka, Pavel
Referee: Lippertová-Grünerová, Marcela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9310
Keywords: cévní mozková příhoda;ischemie;hemoragie;polohování;kompenzační pomůcky
Keywords in different language: cerebral stroke;ischemia;hemorrhage;positioning;compensation aids
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na význam polohování u pacientů po cévní mozkové příhodě v subakutním stádiu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zabývám obecným vysvětlením cévní mozkové příhody, její příčinou, klasifikací, rizikovými faktory a klinickým obrazem pacienta po cévní mozkové příhodě. Poté se zabývám obecně polohováním, jeho významem a zásadám, s využitím příslušných kompenzačních pomůcek. V praktické části jsem využila metod kvalitativního výzkumu. V této části se zabývám například konkrétními technikami polohování.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with significance of positioning of patients after cerebral stroke in subacute stage. The thesis is divided into theoretical and practical part. In theoretical part I deal with general explanation of cerebral stroke, its cause, classification, risk factors and clinical picture of patient after cerebral stroke. Afterwards I deal with positioning, its significance and principles, using compensation aids in general. Practical part is made using methods of qualitative research, where I deal with specific techniques of positioning.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Tethalova Jitka.pdfPlný text práce13,36 MBAdobe PDFView/Open
Tethalova Jitka - posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce501,92 kBAdobe PDFView/Open
Tethalova Jitka - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce67,79 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba Tethalova.pdfPrůběh obhajoby práce58,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9310

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.