Název: Technicko-ekonomická studie podnikatelského projektu
Další názvy: Feasibility Study of entrepreneurial project
Autoři: Hlásek, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Januška, Martin
Oponent: Vacek, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9511
Klíčová slova: technicko-ekonomická studie;podnikatelský projekt;studie proveditelnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: entrepreneurial project;feasibility study
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na zpracování ucelené technicko-ekonomické studie podnikatelského projektu. V úvodní části práce je představena společnost a projekt. V další části je analyzován současný stav společnosti z hlediska připravenosti na případnou realizaci projektu. Následně je zpracována technicko-ekonomická studie, ve které jsou postupně řešeny její dílčí části, mezi něž patří analýza trhu a volba strategie projektu, velikost a umístění projektu, technické zajištění a naplánování potřebného investičního majetku, zajištění potřebných lidských zdrojů, sestavení finančního plánu projektu, posouzení ekonomické efektivnosti projektu a analýza rizik projektu. Závěrem diplomové práce jsou uvedeny zjištěné výsledky a prezentována možná řešení podnikatelského projektu.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on processing comprehensive feasibility study for the business project. The Company and the project are introduced in the first part of the thesis. Next section contains analysis of external and internal environment of the company which reveals the readiness for planned project. Feasibility study is elaborated in the following part. Study contains several sub-parts, which include market analysis, strategy selection of the project, the size and location of the project, technical support, plan of assets, human resource plan, financial plan for the project, the assessment of economic efficiency of the project and risk analysis. Final part of the thesis contains presentation of identified results and proposal of possible solutions of the project.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Pavel Hlasek 2013.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_hlasek_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,76 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_hlasek_OP.PDFPosudek oponenta práce1,95 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_hlasek.PDFPrůběh obhajoby práce143,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9511

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.