Title: Řízení podnikových procesů se zaměřením na sledování nákladů firmy
Other Titles: Business process management with the focus on company cost monitoring
Authors: Ostrovská, Tereza
Advisor: Ircingová, Jarmila
Referee: Zahradníčková, Lenka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9518
Keywords: náklady;kalkulace;activity based costing;proces;procesní řízení
Keywords in different language: costs;calculation;activity based costing;process;business process management
Abstract: Předložená diplomová práce je zaměřena na problematiku procesního řízení a sledování nákladů ve firmě. Práce je rozdělena do pěti navazujících celků, v nichž je zpracován vždy teoretický základ, který je následně aplikován do praxe. Úvodní kapitola se věnuje stručné charakteristice zvoleného podniku. Následuje analýza vnitřního a vnějšího prostředí, která je zakončena SWOT analýzou. Na základě teoretických poznatků o řízení nákladů je zhodnocen současný stav řízení nákladů v podniku a zároveň je uvedeno doporučení v podobě procesního řízení nákladů. Další část práce se poté věnuje aplikaci procesního řízení do firmy. Pomocí softwaru ARIS Express jsou namodelovány vybrané procesy. Procesy jsou následně nákladově ohodnoceny. Na základě toho je provedena nákladová kalkulace konkrétního výrobku firmy. Závěr práce uvádí možná doporučení pro controllingový útvar společnosti a rovněž je zde popsáno několik metod průmyslového inženýrství, které zvyšují efektivitu procesů.
Abstract in different language: This diploma thesis is aimed at business process management and company cost monitoring. The thesis consists of five parts, where theoretical knowledge is applied in practice. The first part includes a brief description of the company. Second part deals with an analysis of internal and external environment which is concluded by SWOT Matrix. The evaluation of current cost management in the firm leads to a recommendation to adopt Activity Based Costing. Next part is focused on business process management application in the firm. Two process models are created in ARIS Express. Afterwards, processes are assigned with their costs. On the basis of process costs the ABC calculation of company product is made. At the end of the work there are suggestions for cost controlling and increasing business processes efficiency by lean tools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Ostrovska.pdfPlný text práce3,48 MBAdobe PDFView/Open
DP_ostrovska_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,34 MBAdobe PDFView/Open
DP_ostrovska_OP.PDFPosudek oponenta práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
DP_ostrovska.PDFPrůběh obhajoby práce159,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9518

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.