Title: Formulace projektu ucházejícího se o podporu z fondů EU
Other Titles: Formulation of the project supported by the EU funds
Authors: Stahlová, Michaela
Advisor: Vacek, Jiří
Referee: Říhová, Klára
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9522
Keywords: Evropská unie;fondy EU;ROP NUTS II Jihozápad;Sokol;analýza přínosů a nákladů;CBA;ekonomická analýza;realizace projektu
Keywords in different language: European union;EU funds;ROP NUTS II Southwest;Sokol;cost benefit analysis;CBA;economic analysis;implementation of project
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou rozvojových záměrů financovaných ze zdrojů EU. První kapitola stručně popisuje Evropskou unii, její fondy a operační programy. Další část práce se zaměřuje pouze ROP NUTS II Jihozápad. Je vymezen globální cíl, specifické cíle, prioritní osy a řídící orgán programu. Následuje vysvětlení, jakým způsobem jsou projekty monitorovány a hodnoceny. Třetí kapitola charakterizuje činnost TJ Sokol Plzeň 1 a profil rozvojového záměru. Další část práce se věnuje CBA. Dochází ke stanovení zájmového území a beneficientů. Následuje identifikace přínosů a nákladů a poté jejich kvantifikace. Analýza je završena ekonomickým hodnocením projektu. Pátá kapitola porovnává plán realizace se skutečným průběhem rozvojového záměru. Práci završuje závěrečné zhodnocení.
Abstract in different language: This thesis deals with the development projects financed from EU funds. The first chapter briefly describes the European Union, its funds and operational programs. Next part is devoted solely to the ROP NUTS II Southwest. There is defined global objective, specific objectives, priority axes and the managing authority of the program. Follows an explanation of how the projects are monitored and evaluated. The third chapter describes the activity of TJ Sokol Pilsen 1 and the profile of the project. Next part of the work focuses on the CBA. There is determination of the area and the project beneficiaries. This part is followed by the description of the benefits and costs and their quantification. The analysis is completed by economic evaluation of the project. The final chapter compares the plan with a real development plan during the execution. Work completes the final evaluation of the project.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Stahlova.pdfPlný text práce5,82 MBAdobe PDFView/Open
DP_stahlova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,77 MBAdobe PDFView/Open
DP_stahlova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,95 MBAdobe PDFView/Open
DP_stahlova.PDFPrůběh obhajoby práce151,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9522

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.