Název: Formulace projektu ucházejícího se o podporu z fondů EU
Další názvy: Formulation of the project supported by the EU funds
Autoři: Stahlová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Vacek, Jiří
Oponent: Říhová, Klára
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9522
Klíčová slova: Evropská unie;fondy EU;ROP NUTS II Jihozápad;Sokol;analýza přínosů a nákladů;CBA;ekonomická analýza;realizace projektu
Klíčová slova v dalším jazyce: European union;EU funds;ROP NUTS II Southwest;Sokol;cost benefit analysis;CBA;economic analysis;implementation of project
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou rozvojových záměrů financovaných ze zdrojů EU. První kapitola stručně popisuje Evropskou unii, její fondy a operační programy. Další část práce se zaměřuje pouze ROP NUTS II Jihozápad. Je vymezen globální cíl, specifické cíle, prioritní osy a řídící orgán programu. Následuje vysvětlení, jakým způsobem jsou projekty monitorovány a hodnoceny. Třetí kapitola charakterizuje činnost TJ Sokol Plzeň 1 a profil rozvojového záměru. Další část práce se věnuje CBA. Dochází ke stanovení zájmového území a beneficientů. Následuje identifikace přínosů a nákladů a poté jejich kvantifikace. Analýza je završena ekonomickým hodnocením projektu. Pátá kapitola porovnává plán realizace se skutečným průběhem rozvojového záměru. Práci završuje závěrečné zhodnocení.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the development projects financed from EU funds. The first chapter briefly describes the European Union, its funds and operational programs. Next part is devoted solely to the ROP NUTS II Southwest. There is defined global objective, specific objectives, priority axes and the managing authority of the program. Follows an explanation of how the projects are monitored and evaluated. The third chapter describes the activity of TJ Sokol Pilsen 1 and the profile of the project. Next part of the work focuses on the CBA. There is determination of the area and the project beneficiaries. This part is followed by the description of the benefits and costs and their quantification. The analysis is completed by economic evaluation of the project. The final chapter compares the plan with a real development plan during the execution. Work completes the final evaluation of the project.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPM) / Theses (DBM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Stahlova.pdfPlný text práce5,82 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_stahlova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_stahlova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,95 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_stahlova.PDFPrůběh obhajoby práce151,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9522

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.