Název: Podnikatelský plán internetového startupu a jeho realizace
Další názvy: Internet startup business plan and its implementation
Autoři: Sterly, Roman
Vedoucí práce/školitel: Vacek, Jiří
Oponent: Ircingová, Jarmila
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9523
Klíčová slova: startup;podnikatelský plán;podnikatelský model;internetová aplikace;SportCentral;investice;lean startup;lean canvas;elevator pitch
Klíčová slova v dalším jazyce: startup;business plan;business model;internet application;SportCentral;investments;lean startup;lean canvas;elevator pitch
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na fungování startupů s důrazem na internetové startupy a jejich podnikatelský model. V teoretické části se definují základní pojmy a vysvětluje se, jaká jsou specifika startupů oproti tradičnímu pojetí firem, jaké metodiky se používají pro jejich řízení a k jakým změnám dochází v této oblasti v posledních letech. Praktická část obsahuje souhrn prací na internetovém startupu SportCentral, jehož zakladatelem je autor této práce. Následují základní informace o projektu prostřednictvím tzv. elevator pitche. V další kapitole se autor věnuje tvorbě podnikatelského modelu SportCentralu pomocí metodiky Lean Startup a nástroje Lean Canvas. Následně je představen tým, který na startupu pracuje, a jsou nastíněny další kroky, které budou na SportCentralu realizovány. Závěr shrnuje práci jako celek a diskutuje její přínosy.
Abstrakt v dalším jazyce: The submitted thesis is focused on management of startup companies with emphasis on internet startups and their business model. The theoretical part of the thesis defines basic concepts and explains specifics of startups compared to traditional companies, also methodologies used in their management, and recent changes in this area. The practical part contains a summary of work done on SportCentral, the author?s own internet startup. This summary is followed by startup?s brief introduction through an elevator pitch. Next chapter deals with formation of the business model of SportCentral using the Lean Startup methodology and Lean Canvas. Afterwards, the team responsible for the startup is introduced and future steps in development of SportCentral are outlined. The conclusion summarizes the thesis as a whole and presents its benefits.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPM) / Theses (DBM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Roman Sterly 2013.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_sterly_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,96 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_sterly_OP.PDFPosudek oponenta práce2,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_sterly.PDFPrůběh obhajoby práce158,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9523

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.