Title: Podnikatelský plán internetového startupu a jeho realizace
Other Titles: Internet startup business plan and its implementation
Authors: Sterly, Roman
Advisor: Vacek, Jiří
Referee: Ircingová, Jarmila
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9523
Keywords: startup;podnikatelský plán;podnikatelský model;internetová aplikace;SportCentral;investice;lean startup;lean canvas;elevator pitch
Keywords in different language: startup;business plan;business model;internet application;SportCentral;investments;lean startup;lean canvas;elevator pitch
Abstract: Předložená práce je zaměřena na fungování startupů s důrazem na internetové startupy a jejich podnikatelský model. V teoretické části se definují základní pojmy a vysvětluje se, jaká jsou specifika startupů oproti tradičnímu pojetí firem, jaké metodiky se používají pro jejich řízení a k jakým změnám dochází v této oblasti v posledních letech. Praktická část obsahuje souhrn prací na internetovém startupu SportCentral, jehož zakladatelem je autor této práce. Následují základní informace o projektu prostřednictvím tzv. elevator pitche. V další kapitole se autor věnuje tvorbě podnikatelského modelu SportCentralu pomocí metodiky Lean Startup a nástroje Lean Canvas. Následně je představen tým, který na startupu pracuje, a jsou nastíněny další kroky, které budou na SportCentralu realizovány. Závěr shrnuje práci jako celek a diskutuje její přínosy.
Abstract in different language: The submitted thesis is focused on management of startup companies with emphasis on internet startups and their business model. The theoretical part of the thesis defines basic concepts and explains specifics of startups compared to traditional companies, also methodologies used in their management, and recent changes in this area. The practical part contains a summary of work done on SportCentral, the author?s own internet startup. This summary is followed by startup?s brief introduction through an elevator pitch. Next chapter deals with formation of the business model of SportCentral using the Lean Startup methodology and Lean Canvas. Afterwards, the team responsible for the startup is introduced and future steps in development of SportCentral are outlined. The conclusion summarizes the thesis as a whole and presents its benefits.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Roman Sterly 2013.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
DP_sterly_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
DP_sterly_OP.PDFPosudek oponenta práce2,35 MBAdobe PDFView/Open
DP_sterly.PDFPrůběh obhajoby práce158,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9523

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.