Title: Motivace zaměstnanců jako významný faktor naplnění strategického plánu rozvoje firmy
Other Titles: Motivation of the employees as a significant factor in fulfillment of strategic plan of company's development
Authors: Zálešáková, Jana
Advisor: Jermář, Milan
Referee: Egerová, Dana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9529
Keywords: strategický záměr společnosti;motivace;úkoly motivační politiky;identifikace rizik
Keywords in different language: strategic aim of company;motivation;tasks of motivational policy;risks identification
Abstract: Cílem předložené diplomové práce bylo vytvoření souboru úkolů motivační politiky ve společnosti DOOSAN ŠKODA POWER s.r.o. tak, aby podporoval dosažení strategických cílů společnosti. První část je zaměřena na představení společnosti a formulaci jejího strategického záměru. Následně je využito metodiky Balanced Scorecard, jakožto vhodné pro řízení a sledování naplnění vytyčených cílů, a je určena skupina klíčových zaměstnanců společnosti, pro které bude řešena problematika motivace. Druhá část se již plně věnuje motivaci. Po krátkém teoretickém intru je přistoupeno k charakteristice již stávajících procesů a metod motivace zaměstnanců vybraného úseku společnosti, které jsou na základě dotazníků a rozhovorů se zaměstnanci zhodnoceny, a následně je navržen soubor úkolů v rámci motivační politiky pro zajištění požadované výkonnosti zaměstnanců. V závěru práce je nezbytná identifikace rizik, včetně opatření vedoucích k jejich minimalizaci, a ekonomické zhodnocení pro navržený soubor úkolů.
Abstract in different language: The aim of this diploma thesis was to create a collection of tasks of a motivational policy at DOOSAN ŠKODA POWER s.r.o. in order to support reaching the company?s strategic goals. The first part of the diploma thesis is focusing on the introduction of the company and formulation of its strategic aim. The method of Balanced Scorecard is used as the most suitable one for directing and monitoring the fulfillment of marked out goals. A group of key employees, for whom the matters of motivation will be dealt with, is established. The second part of the thesis is fully focusing on motivation. After a short theoretical introduction, the thesis continues with characterization of current processes and methods used to motivate employees in a selected sector of the company. These are then evaluated upon interviews and questionnaires done with/by the employees. A collection of tasks is then suggested in line with the motivational policy in order to ensure the requested productivity of employees. The closure of the thesis is focusing on the necessary risks identification including the precaution that leads to their minimization as well as on the economical evaluation of the suggested collection of tasks.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_JZ.pdfPlný text práce2,21 MBAdobe PDFView/Open
DP_zalesakova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,69 MBAdobe PDFView/Open
DP_zalesakova_OP.PDFPosudek oponenta práce2,24 MBAdobe PDFView/Open
DP_zalesakova.PDFPrůběh obhajoby práce136,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9529

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.