Název: Projekt zvyšování výkonnosti firmy prostředky strategického řízení
Další názvy: Project Rising Performance of a Firm by Means of strategic Management
Autoři: Haase, Jan
Vedoucí práce/školitel: Vacík, Emil
Oponent: Januška, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9533
Klíčová slova: strategický plán;riziko;strategický scénář;finanční analýza;cíl;výkonnost
Klíčová slova v dalším jazyce: strategic plan;risk;strategic scenarios;financial analysis;goal;performance
Abstrakt: Tato diplomová práce pojednává o zvyšování výkonnosti dané stavební společnosti. V rámci zvyšování výkonnosti společnosti byla stanovena její střednědobá vize, cíle a strategie vedoucí k naplnění těchto cílů. Dále byl vytvořen finanční plán, který byl vystaven dopadům reálných rizik na společnost, díky čemuž vznikly tři strategické scénáře (optimistický, pesimistický a nejpravděpodobnější). Tyto scénáře pak byly podrobeny finanční a hodnotové analýze, které ukázaly, že při realizaci některých scénářů nebude dosaženo určitých stanovených cílů firmy. V závěru práce jsou upraveny postupy společnosti tak, aby těchto cílů bylo dosaženo při realizaci všech scénářů a tím pádem došlo i k plánovanému zvýšení výkonnosti firmy.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with improving the performance of the concrete construction company. Medium-term vision, goals and strategies leading to achieve these goals were established to increase the performance of the company . Further, a financial plan was made, which was exposed to the impacts of real risks to the company, this made three strategic scenarios (optimistic, pessimistic and likeliest). These scenarios were then subjected to financial and value analysis, which showed that the realization of some scenarios will not lead to achieve specific objectives of the company. In the conclusion of the thesis the practices of the company are regulated so that these objectives will be achieved in the case of realization of all scenarios and thus will be achieved of the planned increase business performance.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Jan Haase 2013.pdfPlný text práce3,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_haase_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,89 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_haase_OP.PDFPosudek oponenta práce1,66 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_haase.PDFPrůběh obhajoby práce145,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9533

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.