Název: Vznik antického Říma (reformy Servia Tullia)
Další názvy: The origin of ancient Rome (reforms of Servius Tullius)
Autoři: Laňka, Jan
Vedoucí práce/školitel: Podola, Jan
Oponent: Jánošíková, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9547
Klíčová slova: Řím;Servius;Tullius;Etruskové;římské právo;římské náboženství;královský zákon;římské království;mytologie
Klíčová slova v dalším jazyce: Rome;Servius;Tullius;Etruscans;Roman law;Roman religion;royal law;Roman kingdom;mythology
Abstrakt: Práce se zabývá vznikem antického Říma. Především pak reformami šestého římského krále Servia Tullia. Práce se též zabývá situací na Apeninském poloostrově před a po vzniku římského státu, vnějšími a vnitřními vztahy, vztahy mezi patriciji a plebeji, římským občanstvím, náboženstvím a technologickým vzestupem Římanů. Nakonec pak vznikem římského práva, zaměřujíc se na královské zákony.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with establishment of ancient Rome. Especially with the reforms of the sixth Roman king Servius Tullius. This thesis deals with the situation on the Apennine peninsula before the establishment of the Roman state, affecting external aspects and after establishment of the Roman state even with internal aspects, relations of patricians and plebeians, Roman citizenship, religions and the technological progress of the Romans. Finally with the creation of the Roman law focused on royal laws
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Lanka Jan.pdfPlný text práce505,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Lanka.pdfPosudek vedoucího práce116,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Lanka.pdfPosudek oponenta práce53,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Lanka.pdfPrůběh obhajoby práce61,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9547

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.