Název: Vilém z Rožmberka: diplomat a politik
Další názvy: Vilém of Rosenberg: diplomat and politician
Autoři: Loskotová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Adamová, Karolina
Oponent: Soukup, Ladislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9549
Klíčová slova: Vilém z Rožmberka;politika;diplomacie;Polsko;16. století;zemské zřízení v Čechách
Klíčová slova v dalším jazyce: Vilem of Rozmberk;politics;diplomacy;Poland;16th century;country´s constitution in Czech kingdom
Abstrakt: Cílem diplomové práce bylo zpracovat osobu Viléma z Rožmberka jako významného diplomata a politika 16. století v kontextu právního uspořádání Českého království.Předposlední Rožmberk byl do politiky vtažen ve velmi mladém věku šestnácti let. Stalo se tak na základě článku F 12 zemského zřízení, díky němuž ho král Ferdinand II. zplnoletnil o čtyři roky dříve, než bylo na danou dobu obvyklé. Ve své práci jsem nejdříve vycházela z archivních materiálů uložených v třeboňském archivu.Z listin tam uložených vyplývala významná privilegia udělená Rožmberkům italskými papeži či císařem Svaté říše římské, Maxmiliánem II.Touto prací jsem se tedy pokusila osvětlit bohatý politický život předposledního Vladaře domu rožmberského, který se významnou měrou zapsal do dějin českého státu.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of my diploma was to introduce Vilem of Rozmberk as an important diplomat and politician of the sixteen´s century in the context of the legal set up of the Czech Kingdom. The penultimate Rozmberk was thrown into politics at a very young age of sixteen years of age. It happened on the basis of article F12 of the country´s constitution thanks to which King Ferdinand II made him of age four years earlier than was then usual. I have used the documents deposited at Trebon archive in this diploma. According to the documents deposited there Italian Popes and Maxmillian II, the Pope of the Holly Roman Empire, granted important privileges to the Rozmberks. In this diploma I have tried to uncover the rich political life of the penultimate Rozmberk, who greatly impacted Czech history.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Bc. Veronika Loskotova.pdfPlný text práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Loskotova V..pdfPosudek vedoucího práce31,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Loskotova V..pdfPosudek oponenta práce47,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Loskotova V..pdfPrůběh obhajoby práce62,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9549

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.