Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKnoll, Vilém
dc.contributor.authorPospíšil, Přemysl
dc.contributor.refereeSoukup, Ladislav
dc.date.accepted2013-05-02
dc.date.accessioned2014-02-06T12:53:15Z
dc.date.available2012-01-10cs
dc.date.available2014-02-06T12:53:15Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-28
dc.identifier50236
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9554
dc.description.abstractDiplomová práce se v obecné rovině věnuje problematice středověkého a raně novověkého trestního práva. Konkrétně je zaměřena na specifika pro trestní právo v oblasti Chebska. V první části práce je věnována pozornost středověké a raně novověké společnosti a jejím specifikům. Charakteristika je zaměřena hlavně na problematiku tzv. lidí na okraji společnosti, nečestných povolání a fenoménu osobní cti. Hlavním tématem práce je problematika katů a jejich postavení jakožto difamovaných osob v rámci tehdejší společnosti. Popis těchto osob se dále týká jejich činnosti a výskytu v tomto regionu. V neposlední řadě je práce zaměřena také na příjem kata. V další části je zpracován průběh tehdejšího trestního procesu, jednotlivé druhy trestů smrti a jiných tělesných trestů včetně průběhu samotné popravy. Poslední část práce je věnována charakteristice Chebského městského státu, jeho správnímu a právnímu vývoji. Výzkumná část práce se opírá o zahraniční literaturu německých autorů a chebských archivářů K. Siegla, H. Gradla a H. Sturma. V rámci výzkumu jsou zpracovány tři nejstarší chebské kroniky (Chronik des Pankraz Engelhart; 2) Manual-Chronik des Andreas Baier;3) Johannes Brusch Chronik). Výzkum byl zaměřen na výskyt jednotlivých poprav v Chebu v 16. století a na jejich další zpracování.cs
dc.format102 s. (135 758 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttrestní právocs
dc.subjectstředověkcs
dc.subjectraný novověkcs
dc.subjectlidé na okraji společnostics
dc.subjectnečestná povolánícs
dc.subjectosobní čestcs
dc.subjectkatcs
dc.subjectpopravacs
dc.subjecttresty smrtics
dc.subjecttělesné trestycs
dc.subjectchebský městský státcs
dc.titleStředověké a raně novověké trestní právo v oblasti Chebska se zaměřením na problematiku katůcs
dc.title.alternativeCriminal law in medieval and early modern era in the city of Cheb area, focused on the issue of executionersen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra právních dějincs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the general problems of the medieval and early modern criminal law. It especially focuses on the specifics of the criminal law in the area of Cheb. The first part is devoted to the medieval and early modern society and its specificities, mainly focusing on the issues of the people in the margins of society, dishonest professions and the phenomenon of personal honor. The main topic of this thesis is the issue of executioners and their status as unworthy people within the society. The description of these people further relates to their occurrence and activities in the region of Cheb. Finally, the thesis also focuses on the income of executioners. The next part includes the process of death penalties and other corporal punishment, including the process of the actual execution itself. The final part focuses on the characteristics of the city of Cheb, its administrative and legal developments. The research section is based on foreign literature from German authors and Cheb archivists K. Siegl, H. and H. Sturm. Regarding research, three of the oldest Cheb Chronicles (Chronik des Pankraz Engelhart; 2) Manual-Chronik des Andreas Baier; 3) Johannes Brusch Chronik) were utilized. The research focused on the occurrence of individual executions in Cheb in the 16th century and their further processing.en
dc.subject.translatedcriminal lawen
dc.subject.translatedmiddle agesen
dc.subject.translatedearly modern timesen
dc.subject.translatedpeople in the margins of societyen
dc.subject.translateddishonest professionsen
dc.subject.translatedpersonal honoren
dc.subject.translatedexecutioneren
dc.subject.translatedexecutionen
dc.subject.translateddeath penaltiesen
dc.subject.translatedcorporal punishmentsen
dc.subject.translatedcheb city rulesen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Pospisil_Premysl.pdfPlný text práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
DP - Pospisil.pdfPosudek vedoucího práce89,01 kBAdobe PDFView/Open
OP - Pospisil.pdfPosudek oponenta práce49,67 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Pospisil.pdfPrůběh obhajoby práce53,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9554

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.