Název: Kodifikační pokusy v oblasti občanského práva v období první ČSR (1918-1938/39)
Další názvy: Codification attempts on the Civil law in the period of the First ČSR (1918-1938/39)
Autoři: Steiner, Patrik
Vedoucí práce/školitel: Valentová, Vendulka
Oponent: Adamová, Karolina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9556
Klíčová slova: občanské právo;národní entita;de lege ferenda;osnova;ustanovené komise;rodinné právo;legislativní technika;občanský zákoník;obyčejové právo;České země;unifikace;obligace;právní systém;platná právní úprava.
Klíčová slova v dalším jazyce: civil law;national entity;de lege ferenda;scheme proposal;establish committee;family law;legislative technique;civil code;property right;Czech countries;unification;bonds;legal system;applicable legislation
Abstrakt: V mé práci jsem se věnoval kodifikaci a pokusům o ni na území Československa v období První republiky. Nově vzniklá státní entita nutně potřebovala svoji unifikovanou národní úpravu a to nikoliv jenom práva soukromého, která by v plném rozsahu řešila požadavky de lege ferenda. Podrobně jsem se věnoval rozboru legislativní techniky, tak pořebam společnosti v oné době. Podrobil jsem analýze zákony a návrhy zákonů upravující občanskoprávní vztahy v době výše uvedené v komparaci s předcházející úpravou de lege lata.
Abstrakt v dalším jazyce: In my thesis I dealt with codification of civil law in the area of Czechoslovakia in the period of the First Czechoslovak Republic. The newly established national entity urgently needed its unified modification of private law that would entitely solve the requirements de lege ferenda. I analysed the laws adjusting civil relations.I also examined the law-making process that accompanied the work of proposing the new civil code.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Patrik Steiner, format PDF.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Steiner Patrik.pdfPosudek vedoucího práce67,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Steiner Patrik.pdfPosudek oponenta práce45,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Steiner Patrik.pdfPrůběh obhajoby práce61,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9556

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.