Title: Vývoj českého vodního práva za první republiky
Other Titles: The development of water law of the Czech Republic for the first
Authors: Vaněk, Jaroslav
Advisor: Adamová, Karolina
Referee: Soukup, Ladislav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9559
Keywords: vodní právo;historie vodního práva;druhy vod;koncese;vodní stavby;daň z vodní síly;vodní knihy;vyvlastnění soukromých vod
Keywords in different language: Water law;history of water law;types of water;water works;tax on water power;water books;expropriation of private water
Abstract: Resumé Tématem této diplomové práce je ?Vývoj českého vodního práva za první republiky?. Hlavním cílem této práce bylo vytvořit nástin vývoje vodního práva v českých zemích za první republiky. V první části se tato práce zaobírá historickým nástinem vodoprávní úpravy v českých zemích v období od středověku do roku 1918. Tato oblast práva je v té době velmi roztřízená a nejednotný je i její výklad. Základy tohoto právního odvětví jsou kladeny v obecných pojmech již do práva římského. Jsou to následně pojmy, se kterými se tato práce zabývá, neboť nejednotnost jejich výkladu může zavdat nesrozumitelnost následně. Stěžejní právní úprava v českých zemích tohoto právního odvětví přichází se zákonem č. 71 z roku 1870, i když z pohledu odborné veřejnosti je ještě mnoho námitek jedná se o první ucelenou právní úpravu této oblasti práva, která stojí na pomezí práva soukromého a veřejného, v českých zemích. Rozpadem Rakouska-Uherska a přijetím recepčního zákona se stává tento zákon platným i pro nově vzniklé Československo. Je následně doplňován dalšími zákony, upravujícími vedení vodních knih, vodní stavby a zdanění vodní síly V neposlední řadě je voda v korytech řek i prostředkem říční dopravy, kdy českými zeměmi protéká jedna z největších řek Evropy a jejíž síly je využíváno.
Abstract in different language: Summary The theme of this dissertation is the evolution of czech law concerning water in the period of so ? called First republic (1918-1938). The main task of the thesis was to create an outline of the evolution of water law in czech countries in above mentioned time period. The first part of the dissertation is a historical overview of this specific part of law in czech countries from the middle age till the year 1918. This part of law was very fragmented and even nonuniform has been its explanation. The roots of this legal branch can be found in general terms in the roman law. These terms are also the object of this dissertation ?their divided interpretation could cause misunderestandings afterwards. The first substantial codification of this legal branch (which could be evaluated as a standing on the border between public and private law)in czech countries came with the act no.71 from the year 1870 ? although there are some disagreement among experts. After the end of Austrian ? Hungarian monarchy was this act henceforth in force thanks the continuity of the law also in new created Czechoslovakia. This act was supported by further legal acts subsequently ? the regulation of ?water books? administration, water constructions and water power taxation . Last but not least ? water in the rivers is a way for the transport and this type of transportation has been widely used in czech countries.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Vanek.pdfPlný text práce3,17 MBAdobe PDFView/Open
DP - Vanek.pdfPosudek vedoucího práce36,8 kBAdobe PDFView/Open
OP - Vanek.pdfPosudek oponenta práce31,59 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Vanek.pdfPrůběh obhajoby práce51,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9559

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.