Title: Ústavní vývoj Československa 1920-1969
Other Titles: Constititional Development in Czechoslovakia 1920 - 1969
Authors: Žížala, Martin
Advisor: Beránek, Petr
Referee: Valentová, Vendulka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9562
Keywords: ústava;Československá republika;ústavní zákon;Národní shromáždění;zákon;pražská dohoda
Keywords in different language: constitution;Czechoslovak republic;constitutional law;law;National assembly;prague settlement
Abstract: Diplomová práce na téma: Ústavní vývoj Československa 1920-1969 je zaměřena zejména na popis jednotlivých ústav, které byly ustanoveny v tomto období. Cílem kvalifikační práce bylo popsat jednotlivé články ústav a poskytnout tak ucelený pohled. V teoretické části se věnujeme vymezením pojmu ústava, popisujeme časový vývoj jednotlivých kapitol od Ústavy republiky Československé po Ústavní zákon o československé federaci. V konečné fázi práce se zabýváme porovnáním ústav a vymezením jednotlivých bodů, které se propojují či odporují v jednotlivých ústavách.
Abstract in different language: Diploma thesis: "The constitutional development of Czechoslovakia 1920-1969" is focused on the description of constitution in singles, which were established in this period. The aim of the thesis was to describe the qualifying individual articles of constitution and provide a comprehensive view. In the theoretical part we deal with the definition of the constitution, we describe the time development of individual sections of the Constitution of the Republic of Czechoslovakia after the Constitutional Act on the Czechoslovak Federation. In the final chapter of thesis, we deal with comparing constitution and the definition of the points, which are connected or disagree in individual constitutions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Martin Zizala.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
DP - Zizala.pdfPosudek vedoucího práce76,52 kBAdobe PDFView/Open
OP - Zizala.pdfPosudek oponenta práce44,66 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Zizala.pdfPrůběh obhajoby práce52,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9562

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.