Title: Je třeba bojovat s osudem? Různé interpretace tragického dilematu
Other Titles: Is it necessary to fight with a destiny? Different interpretations of tragic dilemma
Authors: Přibová, Eva
Advisor: Boháček, Kryštof
Referee: Kočandrle, Radim
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9687
Keywords: mytologie;tragédie;attika;osud;tragický konflikt;katharsis;politické divadlo;smuteční nářek;pathos;Velké Dionýsie;Antigona
Keywords in different language: mythology;tragedy;attic;fate;tragic conflict;catharsis;political theater;lamentation;pathos;Great Dionysia;Antigona
Abstract: Diplomová práce se zabývá attickou tragédií. Práce si klade za cíl charakterizovat jeden z literárních stylů starověkého Řecka. Diplomová práce je členěna do dvou částí. Úvod první části přináší vhled do problematiky. V první části je vymezen termín "tragický" a "tragično" a vztah tragédie k mýtu a mytickému myšlení. Druhá kapitola se věnuje původu tragédie. Další kapitola je zaměřena na časté náměty tragédií. Následná kapitola se zabývá funkcemi tragédie. V páté kapitole je pozornost soustředěna na pathos. Poslední dvě kapitoly jsou věnovány tragickému konfliktu a osudu, v této poslední kapitole je vysvětleno, jak se s osudem vyrovnávali hrdinové starověkého Řecka v eposech a tragédiích. Ve druhé části diplomové práce je interpretována jedna z dochovaných Sofoklových tragédií Antigona. Drama je vykládáno v duchu staré řecké moudrosti médén ágan - ničeho příliš, že všemu na světě je určena zákonitá mez, kterou člověk nesmí nikdy překročit, pokud nechce zničit sebe sama. Závěr práce přináší úvahu nad otázkou, zda je nutné s osudem bojovat.
Abstract in different language: The subject of this thesis is attic tragedy. This work aims to describe a literary style of ancient Greece. Thesis is divided into two parts. The first section provides introduction and insight into the problematic. The term "tragedy" and "tragic" and the relation of tragedy to the myth and mythical thinking are defined in the first part. The second chapter deals with the origin of tragedy. Another chapter focuses on common themes of tragedy. The following chapter deals with what the tragedy was supposed to mean in the ancient times. The fifth chapter is focused on the pathos. The last two chapters are devoted to the tragic conflict and destiny, which cannot be avoided in tragedy. How the heroes of ancient Greece coped with fate in the epics and the tragedies is explained in it. The second part of the thesis is aimed at interpretation of one of the surviving Sophocles tragedies Antigone. Drama is interpreted in the spirit of ancient Greek wisdom médén ágan - according to his portion, not beyond his due, meaning that everything in the world has its natural boundaries that one must never exceed, if he does not wants to destroy himself. The conclusion offers contemplation about a question whether it is necessary to fight fate or not.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Eva_Pribova_Je_nutne_bojovat_s_osudem.pdfPlný text práce847,99 kBAdobe PDFView/Open
Pribova_Bohacek.rtfPosudek vedoucího práce2,04 MBRTFView/Open
Pribova_Kocandrle.docPosudek oponenta práce59 kBMicrosoft WordView/Open
Pribova_Eva.pdfPrůběh obhajoby práce347,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9687

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.