Název: Křesťanství v římském impériu - od pronásledování ke státnímu náboženství
Další názvy: Christianity in the Roman Empire - from Persecution to State Religion
Autoři: Škardová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Demjančuková, Dagmar
Oponent: Neupauer, Eduard
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9688
Klíčová slova: křesťanství;Římská říše;Ježíš Kristus;mučedníci;pronásledování
Klíčová slova v dalším jazyce: christianity;Roman empire;Jesus Christ;martyr;persecution
Abstrakt: Téma diplomové práce Křesťanství v římském impériu - od pronásledování ke státnímu náboženství. Ve snaze zpracovat ucelený pohled na danou problematiku, se autorka zaměřila na několik stěžejních celků. Prvním z nich je vznik křesťanství, především z hlediska historického, se zaměřením na hlavní představitele rodícího se křesťanského náboženství včetně Ježíše z Nazareta. V návaznosti na tyto osobnosti je řešena i problematika postupného rozšíření křesťanství na území tehdejší římské říše. Poměrně obsáhlou část práce autorka věnovala problematice raně křesťanských mučedníků, která jevila jako jedna ze stěžejních kapitol vývoje raně křesťanského společenství. Tuto část je uzavřena obdobím završujícím práci - vítězstvím křesťanství a jeho prohlášením za státní náboženství. Pro úplnost byly zmíněny i vybrané odchylky od hlavního proudu křesťanského učení a jejich představitelé. V samotném závěru práce autorka přiblížila problematiku křesťanského náboženství jako náboženství vzešlého z judaismu a rozpory, které sebou tato transformace přinesla. Vzhledem k tematické obsáhlosti zpracovávané oblasti, jsem se zaměřila na nejdůležitější milníky vývoje raného křesťanství v daném období a vybranými kapitolami podala co nejucelenější obraz aspektů důležitých pro vznik křesťanského náboženství.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma topic is Christianity in the Roman Empire - from Persecution to State Religion. In an attempt to show a complete overview of the topic, the author focused on several principal chapters. The first chapter deals with the origins of Christianity from the historical perspective emphasising the main representatives of the nascent Christian religion including Jesus of Nazareth. With reference to these personalities, the author discusses the gradual spreading of Christianity within the Roman Empire. The author further draws readers? attention to the issue of Early Christian martyrs, which is considered fundamental for the evolution of Early Christianity. This chapter is concluded by the period of Christianity?s victory and its declaration the state church of the Roman Empire. To make the picture complete, some selected deflections from the Christianity mainstream and its representatives are also mentioned in the thesis. In conclusion, the author outlines the issue of Christianity as a religion arisen out of Judaism and consequent discrepancies. Considering the breadth of the topic selected, the author focuses on the most significant milestones of the Early Christianity evolution in the period given, and through the chapters chosen she strives to give the most comprehensive overview of the aspects necessary for the formation of Christian religion.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Katerina Skardova.pdfPlný text práce512,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skardova_Demjancukova.docPosudek vedoucího práce53 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
DP - oponent Neupauer - Skardova.docPosudek oponenta práce61 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Skardova_Katerina.pdfPrůběh obhajoby práce463,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9688

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.