Title: Problémy přímé reference se zaměřením na dílo S. A. Kripkeho
Other Titles: Problems of Direct Reference. Focused on S. A. Kripke´s Work
Authors: Kondrová, Barbora
Advisor: Schuster, Radek
Referee: Dostálová, Ludmila
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9693
Keywords: filosofie jazyka;vlastní jména;definitní deskripce;reference;deskriptivistická teorie vlastních jmen;teorie přímé reference vlastních jmen;prvotní křest;kauzální řetězec;zprostředkování reference
Keywords in different language: philosophy of language;proper names;definite descriptions;reference;descriptivistical theory of proper names;theory of direct reference of proper names;initial baptism;causal chain;mediation of reference
Abstract: Diplomová práce se věnuje teorii přímé reference vlastních jmen. Úvodní část obsahuje přehled pojetí vlastních jmen u J. S. Milla, G. Fregeho, B.Russella a J. Searla a jejich zhodnocení. Vlastní jména byla zprvu chápána jako výrazy, jejichž jedinou funkcí je označovat konkrétní věc. V průběhu dalšího zkoumání problému se na vlastní jména začalo pohlížet jako na zkratky za definitní deskripce, buď za jedinou deskripci nebo za svazek definitních deskripcí. Kripke zastává názor, že pojetí vlastních jmen jako zkratek za deskripce je mylné. Považuje jména za výrazy, jejichž funkcí je označovat dané objekty. Reference vlastních jmen je podle Kripkeho zprostředkována kauzálním řetězcem. Další část práce se věnuje výkladu teorie přímé reference vlastních jmen v díle S. A. Kripkeho. Je zde vyložena také Kripkeho kritika deskriptivistické teorie vlastních jmen. Závěrečná část práce obsahuje zhodnocení Kripkeho koncepce.
Abstract in different language: This thesis focuses on the theory of direct reference of proper names. Introductory section provides an overview of the concept of proper names in J. S. Mill, G. Frege, B.Russell and J. Searle and their evaluation. Proper names were initially seen as expressions whose sole function is to mark a particular thing. In the course of further studying the problem, proper names began to be seen as abbreviations for definite description, description of either a single or a bundle of definite descriptions. Kripke considers that the concept of proper names as abbreviations for description is misleading. He considers proper names for expressions whose function is to mark particular objects. Reference of proper names is according to Kripke given by causal chain. Another part deals with the interpretation of the theory of direct reference of proper names in the work of S. A Kripke. There is interpreted Kripke's critique of theory of proper names as abbreviated descriptions, too. The final section contains an evaluation of Kripke's conception.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace1.pdfPlný text práce391,53 kBAdobe PDFView/Open
DP_Kondrova Barbora_vedouci_2013.docxPosudek vedoucího práce52,24 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Kondrova_Dostalova.rtfPosudek oponenta práce1,82 MBRTFView/Open
Kondrova_Barbora0001.pdfPrůběh obhajoby práce579,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9693

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.