Název: Problémy přímé reference se zaměřením na dílo S. A. Kripkeho
Další názvy: Problems of Direct Reference. Focused on S. A. Kripke´s Work
Autoři: Kondrová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Schuster, Radek
Oponent: Dostálová, Ludmila
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9693
Klíčová slova: filosofie jazyka;vlastní jména;definitní deskripce;reference;deskriptivistická teorie vlastních jmen;teorie přímé reference vlastních jmen;prvotní křest;kauzální řetězec;zprostředkování reference
Klíčová slova v dalším jazyce: philosophy of language;proper names;definite descriptions;reference;descriptivistical theory of proper names;theory of direct reference of proper names;initial baptism;causal chain;mediation of reference
Abstrakt: Diplomová práce se věnuje teorii přímé reference vlastních jmen. Úvodní část obsahuje přehled pojetí vlastních jmen u J. S. Milla, G. Fregeho, B.Russella a J. Searla a jejich zhodnocení. Vlastní jména byla zprvu chápána jako výrazy, jejichž jedinou funkcí je označovat konkrétní věc. V průběhu dalšího zkoumání problému se na vlastní jména začalo pohlížet jako na zkratky za definitní deskripce, buď za jedinou deskripci nebo za svazek definitních deskripcí. Kripke zastává názor, že pojetí vlastních jmen jako zkratek za deskripce je mylné. Považuje jména za výrazy, jejichž funkcí je označovat dané objekty. Reference vlastních jmen je podle Kripkeho zprostředkována kauzálním řetězcem. Další část práce se věnuje výkladu teorie přímé reference vlastních jmen v díle S. A. Kripkeho. Je zde vyložena také Kripkeho kritika deskriptivistické teorie vlastních jmen. Závěrečná část práce obsahuje zhodnocení Kripkeho koncepce.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focuses on the theory of direct reference of proper names. Introductory section provides an overview of the concept of proper names in J. S. Mill, G. Frege, B.Russell and J. Searle and their evaluation. Proper names were initially seen as expressions whose sole function is to mark a particular thing. In the course of further studying the problem, proper names began to be seen as abbreviations for definite description, description of either a single or a bundle of definite descriptions. Kripke considers that the concept of proper names as abbreviations for description is misleading. He considers proper names for expressions whose function is to mark particular objects. Reference of proper names is according to Kripke given by causal chain. Another part deals with the interpretation of the theory of direct reference of proper names in the work of S. A Kripke. There is interpreted Kripke's critique of theory of proper names as abbreviated descriptions, too. The final section contains an evaluation of Kripke's conception.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace1.pdfPlný text práce391,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_Kondrova Barbora_vedouci_2013.docxPosudek vedoucího práce52,24 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Kondrova_Dostalova.rtfPosudek oponenta práce1,82 MBRTFZobrazit/otevřít
Kondrova_Barbora0001.pdfPrůběh obhajoby práce579,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9693

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.