Název: Křesťanství v římském impériu - od pronásledování ke státnímu náboženství
Další názvy: Christianity in the Roman empire - from the persecution to the established religion
Autoři: Horká, Jana
Vedoucí práce/školitel: Demjančuková, Dagmar
Oponent: Neupauer, Eduard
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9703
Klíčová slova: Římské impérium;pronásledování křesťanů;náboženství;vznik křesťanství;šíření křesťanství;církevní otcové;idea mučednictví;křesťanství;církev;římští císaři;edikt milánský;Římané
Klíčová slova v dalším jazyce: Roman empire;persecution of christians;religion;genesis of christianity;spread of christianity;church fathers;idea of martyrdom;christianity;church;emperors of Rome;edict of Milan;Romans
Abstrakt: Cílem práce bylo popsat situaci křesťanů v římském impériu v průběhu prvních století. Pokusila jsem se zmapovat jednotlivé období pronásledování křesťanů. Vycházela jsem z mnoha dokumentů, zvláště z primárních zdrojů. Zrození křesťanství a jeho počátky není jednoduché popsat, protože neexistuje dostatek informací.Mnoho událostí té doby je posuzováno s určitým stereotypem, ale pravda je jiná. Není jisté, proč byli křesťané pronásledováni, podle kterých zákonů byli souzeni, kolik bylo obětí perzekucí. Jisté je, že církev přežila a zesílila navzdory těžkým časům.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of my diploma´s thesis was to describe the situation of Christians of Roman empire in the course of the first centuries. I tried to map the particular period of persecution of Christians. I draw from many documents, especially from primary sources. The genesis of Christianity and its beginning isn´t easy to describe, because we haven´t many informations. Many of affairs of that time is received monotonous, but the true is show to be different. We don´t know exactly why the Christians were persecuted, which law allowed to punish them, how many victims died. But we know that the church survived and forced despite of the hard times.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Jana_Horka_final version.pdfPlný text práce562,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Horka_Demjancukova.docPosudek vedoucího práce51 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
DP - oponent Neupauer - Horka.docPosudek oponenta práce61 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Horka_Jana.pdfPrůběh obhajoby práce419,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9703

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.