Title: Interpretace ženy v díle Williama Shakespeara: přijetí nebo přehodnocení role ženy v alžbětinské Anglii?
Other Titles: Interpretation of women in the work of William Shakespeare: acceptance or reconsideration of the role of women in Elizabethan England?
Authors: Hudská, Hana
Advisor: Kastnerová, Martina
Referee: Černá, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9705
Keywords: William Shakespeare;alžbětinská Anglie;žena v alžbětinské Anglii;Alžběta I.;Susanna Shakespeare;Anne Hathaway;Mary Arden;ženy v Shakespearově životě;Shakespearovy hrdinky;manipulace
Keywords in different language: William Shakespeare;elizabethan England;woman in the elizabethan England;Alžběta I.;Susanna Shakespeare;Anne Hathaway;Mary Arden;women in the Shakespeare´s life;Shakespeare´s heroine;manipulation
Abstract: Tématem diplomové práce je Interpretace ženy v díle Williama Shakespeara: přijetí nebo přehodnocení role ženy v alžbětinské Anglii? Ústředním záměrem práce je prozkoumání teze, zda Shakespeare ve své tvorbě vytvářel určité typy ženských postav, přičemž bude brán ohled na proměnu Shakespearovy tvorby, a zda Shakespeare přijímá role ženy v alžbětinské Anglii či dochází k určitému přehodnocení otázky postavení ženy v rámci alžbětinské společnosti. Pro koncepci práce byly jako další stanoveny hypotézy, zda je Shakespeare v tvorbě svých ženských postav ovlivněn vlastní zkušeností se ženami, a to se zřetelem na jeho rodinné vazby. Pro upřesnění bádání předpokládané typologie žen reprezentovaných v Shakespearových hrách bude v práci kladen zájem o to, jaký motiv či problematika v Shakespearových hrách je spojujícím prvkem jeho ženských postav a dále zda eventuálně dochází k manipulaci ze strany ženských postav vůči jejich mužským protějškům, popř. jak a do jaké míry ženy v Shakespearově díle se svými mužskými protějšky manipulují.
Abstract in different language: The thesis theme is Interpretation of women in the work of William Shakespeare: acceptance or reconsideration of the role of women in Elizabethan England? The main aim of the work is an examination of the thesis, if Shakespeare in his work created type of characters of women with regard to transformation of Shakespeare´s work, and if Shakespeare accepted the roles of women in Elizabethan England or attended to some reconsideration of women´s status in the context of Elizabethan society. For the specification this topic is the thesis interested which motive or issues is in the Shakespeare´s work related element of his heroine, if eventually is in his work presented women´s manipulation against men etc.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_HH.pdfPlný text práce784,27 kBAdobe PDFView/Open
Hudska posudek DP vedouci.rtfPosudek vedoucího práce1,49 MBRTFView/Open
Hudska_Cerna.rtfPosudek oponenta práce1,5 MBRTFView/Open
Hudska_Hana.pdfPrůběh obhajoby práce454,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9705

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.