Název: Interpretace ženy v díle Williama Shakespeara: přijetí nebo přehodnocení role ženy v alžbětinské Anglii?
Další názvy: Interpretation of women in the work of William Shakespeare: acceptance or reconsideration of the role of women in Elizabethan England?
Autoři: Hudská, Hana
Vedoucí práce/školitel: Kastnerová, Martina
Oponent: Černá, Jana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9705
Klíčová slova: William Shakespeare;alžbětinská Anglie;žena v alžbětinské Anglii;Alžběta I.;Susanna Shakespeare;Anne Hathaway;Mary Arden;ženy v Shakespearově životě;Shakespearovy hrdinky;manipulace
Klíčová slova v dalším jazyce: William Shakespeare;elizabethan England;woman in the elizabethan England;Alžběta I.;Susanna Shakespeare;Anne Hathaway;Mary Arden;women in the Shakespeare´s life;Shakespeare´s heroine;manipulation
Abstrakt: Tématem diplomové práce je Interpretace ženy v díle Williama Shakespeara: přijetí nebo přehodnocení role ženy v alžbětinské Anglii? Ústředním záměrem práce je prozkoumání teze, zda Shakespeare ve své tvorbě vytvářel určité typy ženských postav, přičemž bude brán ohled na proměnu Shakespearovy tvorby, a zda Shakespeare přijímá role ženy v alžbětinské Anglii či dochází k určitému přehodnocení otázky postavení ženy v rámci alžbětinské společnosti. Pro koncepci práce byly jako další stanoveny hypotézy, zda je Shakespeare v tvorbě svých ženských postav ovlivněn vlastní zkušeností se ženami, a to se zřetelem na jeho rodinné vazby. Pro upřesnění bádání předpokládané typologie žen reprezentovaných v Shakespearových hrách bude v práci kladen zájem o to, jaký motiv či problematika v Shakespearových hrách je spojujícím prvkem jeho ženských postav a dále zda eventuálně dochází k manipulaci ze strany ženských postav vůči jejich mužským protějškům, popř. jak a do jaké míry ženy v Shakespearově díle se svými mužskými protějšky manipulují.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis theme is Interpretation of women in the work of William Shakespeare: acceptance or reconsideration of the role of women in Elizabethan England? The main aim of the work is an examination of the thesis, if Shakespeare in his work created type of characters of women with regard to transformation of Shakespeare´s work, and if Shakespeare accepted the roles of women in Elizabethan England or attended to some reconsideration of women´s status in the context of Elizabethan society. For the specification this topic is the thesis interested which motive or issues is in the Shakespeare´s work related element of his heroine, if eventually is in his work presented women´s manipulation against men etc.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_HH.pdfPlný text práce784,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hudska posudek DP vedouci.rtfPosudek vedoucího práce1,49 MBRTFZobrazit/otevřít
Hudska_Cerna.rtfPosudek oponenta práce1,5 MBRTFZobrazit/otevřít
Hudska_Hana.pdfPrůběh obhajoby práce454,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9705

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.