Název: Aspekty feminismu ve vybraných dílech Virginie Woolf
Další názvy: Aspects of Feminism in Selected Works by Virginia Woolf
Autoři: Kalousová, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Mišterová, Ivona
Oponent: Vorel, Robert
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9708
Klíčová slova: Virginia Woolfová;feminismus;viktoriánská éra;Viktorie;skupina Bloomsbury;Mary Wollstonecraftová
Klíčová slova v dalším jazyce: Virginia Woolf;feminism;victorian era;Victoria;Bloomsbury group;Mary Wollstonecraft
Abstrakt: Cílem této diplomové práce Aspekty feminismu ve vybraných dílech Virginie Woolfové je charakteristika viktoriánského období, vymezení feminismu a následný rozbor těchto aspektů ve vybraných dílech Virginie Woolfové. Tato práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Část teoretická předkládá charakteristiku viktoriánského období, ve kterém Woolfová působila. Zaměřuje se zejména na změny, které se v tomto období udály, a které napomohly ženám v získání rovnoprávnosti. Dále popisuje život a dílo spisovatelky Virginie Woolfové se zaměřením na klíčové okamžiky jejího života, které ovlivnily její tvorbu a formovaly její myšlení. Dále jsou zde definovány kořeny a vznik feminismu a jeho odraz v literatuře.Část praktická je analýzou vybraných prací Virginie Woolfové, konkrétně se jedná o romány Paní Dallowayová a K Majáku, a následně dvou esejí, jejž stály u zrodu moderního feminismu tj. Vlastní pokoj a Tři guineje. V této části práce je obsažena charakteristika postav jednotlivých románů s ohledem na aspekty feminismu a dále analýza základních myšlenek dvou feministických esejí.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis Aspects of Feminism in Selected Works by Virginia Woolf is characteristics of the Victorian period, the definition of feminism and subsequent analysis of these aspects in selected works by Virginia Woolf. This thesis is divided into theoretical and practical part. Theoretical part deals with characteristics of the Victorian period in which Woolf worked. It focuses particularly on the changes that occurred in this period and that helped women to gain equal rights. It also describes life and work of an extraordinary writer Virginia Woolf, focusing on key moments of her life which influenced her writing and shaped her thinking. There are also defined roots of feminism and its reflection in the literature. Practical part examines selected works by Virginia Woolf. In particular we talk about the novels Mrs. Dalloway and To the Lighthouse, and two essays which helped creation of modern feminism i.e Room of One´s Own, and Three Guineas. This part contains an analysis of the nature of individual characters in selected works and it also defines basic ideas of feminism contained in the two essays.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE, Marketa Kalousova..pdfPlný text práce602,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kalousova_Misterova.rtfPosudek vedoucího práce1,49 MBRTFZobrazit/otevřít
Kalousova_Vorel.pdfPosudek oponenta práce91,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kalousova_Marketa.pdfPrůběh obhajoby práce431,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9708

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.