Název: Psychoanalýza jako významný vědecký objev 20. století v díle Ericha Fromma
Další názvy: The Analysis of Erich Fromm's Psychoanalytic Conception
Autoři: Kozlová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Demjančuk, Nikolaj
Oponent: Murgaš, Jaromír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9713
Klíčová slova: svoboda;láska;lidská přirozenost;charakter;modus být;modus mít;náboženství;agrese;konzumní společnost;odcizení;člověk;svědomí;psychologie;psychoanalýza;sociologie;marxismus;židovství;dehumanizace;destruktivita;individualita
Klíčová slova v dalším jazyce: freedom;love;human nature;character;modus be;modus have;religion;aggression;consumer society;alienation;human;conscience;psychology;psychoanalysis;sociology;marxism;judaism;dehumanization;destructiveness;individuality
Abstrakt: Hlavním tématem této diplomové práce je především vylíčení Frommovy psychoanalytické koncepce, zmapování jejího vzniku a postupného vývoje a následné zjištění míry, jakou se její myšlenky odrážejí v současné psychologii a sociologii, s důrazem na oblast mezilidských a rodinných vztahů. Práce spočívá v podrobném popisu jednotlivých aspektů Frommovy koncepce, jako je láska, charakter, lidská přirozenost a svoboda. Na závěr uvádím východisko, kterým Fromm navrhuje modernímu člověku, model nezbytného vytvoření nového člověka a vybudování nové společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The main topic of this thesis is primarily a description of Fromm's psychoanalytic conception, a mapping of its genesis and gradual development and a subsequent detection of rate, how are its thoughts reflected in the contemporary psychology and sociology, with an emphasis on interpersonal and family relations. The work is based on detailed descriptions of particular aspects of Fromm's conception, like love, character, human nature and freedom. At the end I give Fromm's solution for the modern human being that proposes a model of a necessary creation of a new human and a building a new society.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Kozlova_2013_Analyza.pdfPlný text práce2,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kozlova_Demjancuk.docxPosudek vedoucího práce38,99 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Kozlova_Murgas.rtfPosudek oponenta práce2,03 MBRTFZobrazit/otevřít
Kozlova_Martina0001.pdfPrůběh obhajoby práce373,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9713

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.