Title: Psychoanalýza jako významný vědecký objev 20. století v díle Ericha Fromma
Other Titles: The Analysis of Erich Fromm's Psychoanalytic Conception
Authors: Kozlová, Martina
Advisor: Demjančuk, Nikolaj
Referee: Murgaš, Jaromír
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9713
Keywords: svoboda;láska;lidská přirozenost;charakter;modus být;modus mít;náboženství;agrese;konzumní společnost;odcizení;člověk;svědomí;psychologie;psychoanalýza;sociologie;marxismus;židovství;dehumanizace;destruktivita;individualita
Keywords in different language: freedom;love;human nature;character;modus be;modus have;religion;aggression;consumer society;alienation;human;conscience;psychology;psychoanalysis;sociology;marxism;judaism;dehumanization;destructiveness;individuality
Abstract: Hlavním tématem této diplomové práce je především vylíčení Frommovy psychoanalytické koncepce, zmapování jejího vzniku a postupného vývoje a následné zjištění míry, jakou se její myšlenky odrážejí v současné psychologii a sociologii, s důrazem na oblast mezilidských a rodinných vztahů. Práce spočívá v podrobném popisu jednotlivých aspektů Frommovy koncepce, jako je láska, charakter, lidská přirozenost a svoboda. Na závěr uvádím východisko, kterým Fromm navrhuje modernímu člověku, model nezbytného vytvoření nového člověka a vybudování nové společnosti.
Abstract in different language: The main topic of this thesis is primarily a description of Fromm's psychoanalytic conception, a mapping of its genesis and gradual development and a subsequent detection of rate, how are its thoughts reflected in the contemporary psychology and sociology, with an emphasis on interpersonal and family relations. The work is based on detailed descriptions of particular aspects of Fromm's conception, like love, character, human nature and freedom. At the end I give Fromm's solution for the modern human being that proposes a model of a necessary creation of a new human and a building a new society.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kozlova_2013_Analyza.pdfPlný text práce2,38 MBAdobe PDFView/Open
Kozlova_Demjancuk.docxPosudek vedoucího práce38,99 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Kozlova_Murgas.rtfPosudek oponenta práce2,03 MBRTFView/Open
Kozlova_Martina0001.pdfPrůběh obhajoby práce373,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9713

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.