Název: Feminismus a úsilí českých žen o přiznání politických práv na přelomu 19. a 20. století
Další názvy: The role of women in Bohemia from mid 19th to mid 20th century.
Autoři: Moutelíková, Radka
Vedoucí práce/školitel: Kratochvíl, Miloš
Oponent: Havelková, Michaela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9720
Klíčová slova: ženy;charitativní činnost;vzdělání;ženské spolky;ženské časopisy;rovné volební právo;ženy v politice
Klíčová slova v dalším jazyce: women;charity work;education;women societies;women magazines;equal right to vote;women in politics
Abstrakt: Práce se zaměřuje na pronikání českých žen do veřejného života od poloviny devatenáctého století do zhruba poloviny dvacátého století. V první části práce je pozornost věnována prvním aktivistkám bojujícím za změnu tehdejší společenské situace, dále je řešena problematika vzdělávání žen, vznik prvních ženských spolků a časopisů. Druhá část práce je věnována politické otázce z pohledu žen, boji žen za rovné volební právo, jejich vstup do politických stran a působení v nich.
Abstrakt v dalším jazyce: The work focuses on the penetration of Czech women in public life since the mid-nineteenth century to roughly half of the twentieth century. In the first part, the focus is first activists fighting for social change then the situation is further addressed the issue of women's education, the emergence of the first women's groups and journals. The second part is devoted to the political issue from the perspective of women, the fight for women's equal right to vote, their entry into political parties and work in them.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Moutelikova.pdfPlný text práce3,95 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Moutelikova_Kratochvil.rtfPosudek vedoucího práce2,04 MBRTFZobrazit/otevřít
Moutelikova_Havelkova.rtfPosudek oponenta práce2,03 MBRTFZobrazit/otevřít
Moutelikova_Radka.pdfPrůběh obhajoby práce453,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9720

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.