Název: Politická filosofie osvícenství
Další názvy: Political philosophy of the Enlightenment
Autoři: Sádlová, Marie
Vedoucí práce/školitel: Špelda, Daniel
Oponent: Černá, Jana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9722
Klíčová slova: přirozené právo;přirozený stav;společenská smlouva;revoluce;osvícenství;politická filosofie
Klíčová slova v dalším jazyce: natural law;natural state;revolution;social contract;enlightenment
Abstrakt: Práce popisuje a vysvětluje vybrané pojmy některých osvícenských myslitelů. Primární díla, kterým se práce věnuje jsou: Druhé pojednání o vládě (1689) od Johna Locka (1632-1704), O duchu zákonů (1748) od Charlese Louise de Montesquieuho (1689-1755), Systém přírody (1770) od Paula Heinricha Dietricha von Holbacha (1723-1789), Rozpravy (1754) a O společenské smlouvě (1762) od Jeana Jacquesa Rousseaua (1712-1788), O zákonodárství (1776) od Gabriela Bonnota de Mablyho (1709-1785), Zákoník přírody (1755) od Étienne-Gabriela Morellyho (1717 ? ?), Náčrt historického obrazu pokroků lidského ducha (1794) od Jean-Antoine Nicolase de Caritat de Condorceta (1743-1794). Pojmy, které jsou vysvětlovány jsou: přirozený stav, přirozené právo, společenská smlouva a revoluce. V závěru práce je zhodnocen přínos přirozeného práva pro současnost.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with Political philosophy of the Enlightenment. The first chapter discusses the historical context in which there have been many revolutions. The most famous was the French Revolution, but there were many others as were changes in thinking and living. Law has been changed at this time, because of many political thinkers and their views on law. The first chapter deals with this changes and context of this historical period. Next chapters deal with the works of philosophers like John Locke, Charles Louise de Montesquieu, Paul Heinrich Dietrich von Holbach, Jean Jacques Rousseau, Gabriel Bonnot de Mably, Morelly, Jean-Antoine Nicolas de Caritat de Condorcet. This work analyses selected notions: natural state, natural law, social contract and revolution. These terms are analyzed separately for each philosopher. In the final chapter includes consideration if the natural law can be used in the present.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Marie Sadlova Diplomova prace.pdfPlný text práce524,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sadlova_Spelda.rtfPosudek vedoucího práce2,03 MBRTFZobrazit/otevřít
Sadlova_Cerna.rtfPosudek oponenta práce1,5 MBRTFZobrazit/otevřít
Sadlova_Marie.pdfPrůběh obhajoby práce571,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9722

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.