Title: K vývoji pojmu přátelství v evropském myšlenkovém prostředí
Other Titles: To the conceptual development of friendship in European mental environment
Authors: Susová, Vladimíra
Advisor: Murgaš, Jaromír
Referee: Stark, Stanislav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9727
Keywords: přátelství;láska;přátelská láska;mezilidské vztahy;antika;renesance;19. a 20.století;sociální sítě;Facebook
Keywords in different language: friendship;love;friendly love;human relations;antiquity;renaissance;19th and 20th centuries;social networks;Facebook
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na vývoj pojmu přátelství. Přátelství je zde charakterizováno jako jeden z nejdůležitějších mezilidských vztahů a jsou vyzdviženy nejvýznamnější rysy, které jsou obecně pokládány za nezbytné pro přátelský vztah. Autorka se zabývá rozborem vybraných děl o přátelství od antiky po současnost a shrnuje společné charakteristiky přátelství ze všech těchto období. Na základě těchto znaků se pokouší vysvětlit, proč nemůže být pojem ?přítel? používán na sociálních sítích, které právě s tímto pojmem operují. V závěru se autorka dostává k výsledku, že pojmy ?přítel? a ?přátelství? je ve své podstatě velmi složité definovat. Situaci navíc značně komplikují také stále dokonalejší komunikační technologie, které se snaží setřít rozdíly mezi reálným a virtuálním světem.
Abstract in different language: The thesis is focused on the development of the concept of friendship. Friendship is characterized as one of the most important interpersonal relations and highlighted the most important features that are generally considered necessary for a friendly relationship. The author deals with the analysis of selected works of friendship from antiquity to the present and summarizes the common characteristics of friendship all these years. On the basis of these characters I try to explain why the concept can not be "friend" is used in social networks that currently operate with this notion. In conclusion, the author gets to the result that the terms "friend" and "friendship" is inherently very difficult to define. The situation is also complicated by a more sophisticated communication technology, which is trying to erase the difference between the real and the virtual world.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Susova 2013.pdfPlný text práce916 kBAdobe PDFView/Open
Susova DP pratelstvi - pos JM.rtfPosudek vedoucího práce2,04 MBRTFView/Open
susova_stark.docPosudek oponenta práce64,5 kBMicrosoft WordView/Open
Susova_Vladimira.pdfPrůběh obhajoby práce455,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9727

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.