Název: K vývoji pojmu přátelství v evropském myšlenkovém prostředí
Další názvy: To the conceptual development of friendship in European mental environment
Autoři: Susová, Vladimíra
Vedoucí práce/školitel: Murgaš, Jaromír
Oponent: Stark, Stanislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9727
Klíčová slova: přátelství;láska;přátelská láska;mezilidské vztahy;antika;renesance;19. a 20.století;sociální sítě;Facebook
Klíčová slova v dalším jazyce: friendship;love;friendly love;human relations;antiquity;renaissance;19th and 20th centuries;social networks;Facebook
Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na vývoj pojmu přátelství. Přátelství je zde charakterizováno jako jeden z nejdůležitějších mezilidských vztahů a jsou vyzdviženy nejvýznamnější rysy, které jsou obecně pokládány za nezbytné pro přátelský vztah. Autorka se zabývá rozborem vybraných děl o přátelství od antiky po současnost a shrnuje společné charakteristiky přátelství ze všech těchto období. Na základě těchto znaků se pokouší vysvětlit, proč nemůže být pojem ?přítel? používán na sociálních sítích, které právě s tímto pojmem operují. V závěru se autorka dostává k výsledku, že pojmy ?přítel? a ?přátelství? je ve své podstatě velmi složité definovat. Situaci navíc značně komplikují také stále dokonalejší komunikační technologie, které se snaží setřít rozdíly mezi reálným a virtuálním světem.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on the development of the concept of friendship. Friendship is characterized as one of the most important interpersonal relations and highlighted the most important features that are generally considered necessary for a friendly relationship. The author deals with the analysis of selected works of friendship from antiquity to the present and summarizes the common characteristics of friendship all these years. On the basis of these characters I try to explain why the concept can not be "friend" is used in social networks that currently operate with this notion. In conclusion, the author gets to the result that the terms "friend" and "friendship" is inherently very difficult to define. The situation is also complicated by a more sophisticated communication technology, which is trying to erase the difference between the real and the virtual world.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Susova 2013.pdfPlný text práce916 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Susova DP pratelstvi - pos JM.rtfPosudek vedoucího práce2,04 MBRTFZobrazit/otevřít
susova_stark.docPosudek oponenta práce64,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Susova_Vladimira.pdfPrůběh obhajoby práce455,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9727

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.