Název: Apoštol Tomáš
Další názvy: Thomas the Apostle
Autoři: Špiclová, Zdeňka
Vedoucí práce/školitel: Funda, Otakar
Oponent: Demjančuková, Dagmar
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9730
Klíčová slova: apoštol Tomáš;Ježíš Kristus;Bible;apokryfy;rané křesťanství;Nový zákon;Tomášovo evangelium;Pseudo-Tomášovo evangelium dětství;Skutky Tomášovy;Eusebius
Klíčová slova v dalším jazyce: apostle Thomas;Jesus Christ;Bible;apocryphes;early christianity;New testament;Gospel of Thomas;Infancy gospel of Thomas;Acts of Thomas;Eusebius
Abstrakt: Tato diplomová práce se věnovala vztahu apoštola Tomáše a historického Ježíše. Jejím cílem bylo nalezení argumentů potvrzujících intuitivní hypotézu, že apoštol Tomáš mohl být totožný s Ježíšovým bratrem Judou, a mohl tak být Ježíšovým dvojčetem. Tyto argumenty byly nacházeny prostřednictvím analýzy primárních pramenů, jimiž byly synoptická evangelia, Janovo evangelium, List Judův, List Jakubův, Tomášovo evangelium, Pseudo-Tomášovo evangelium dětství a Skutky Tomášovy. V práci je užita historicko-kritická metoda, texty jsou tedy vnímány jako literární útvary, jež v dějinách prošly dlouhým obdobím vzniku a vývojem a jež měly v době svého sepsání konkrétní význam a účel daný historickými okolnostmi, nikoliv jako texty posvátné a zjevené Bohem. Bylo proto počítáno i s možností ortodoxního přepracování, které se mohlo snažit zásahy do textu o snížení vlivu apoštola Tomáše a jeho stoupenců v rané církvi.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is dealing with the relationship between Thomas the Apostle and the histori-cal person of Jesus. It aims to find arguments validating the intuitive hypothesis, that Thomas the Apostle could have been Jesus´ brother Jude, and hence Jesus´ twin. These arguments were found through the analysis of primary sources ? synoptic Gospels, Gospel of John, Gospel of Thomas, Infancy Gospel of Thomas and Acts of Thomas. The historically-critical method is used in the work; therefore the texts are seen as liter-ary figures, which have undergone a long period of origination and evolution, and have had a specific meaning in the time of their creation not as sacred texts revealed by God. The possibility of orthodox make over, which could try to degrade Thomas´ and his followers´ influence through intervention in the text, was considered.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
spiclova DP.pdfPlný text práce619,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek,Funda-Spiclova.docPosudek vedoucího práce44 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Spiclova_Demjancukova.docPosudek oponenta práce62,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Spiclova_Zdenka.pdfPrůběh obhajoby práce470,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9730

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.