Název: Věda na dvoře posledních Rožmberků
Další názvy: Science at the Court of the Last Rosenbergs with a View to Alchemy
Autoři: Dostálová, Magda
Vedoucí práce/školitel: Černá, Jana
Oponent: Lelková, Iva
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9731
Klíčová slova: renesance;renesanční věda;panovnické dvory;alchymie;hutnictví;medicína;magie;korespondence;Rudolf II.;Vilém z Rožmberka;Petr Hlavsa z Liboslavi;Bavor Rodovský z Hustiřan;Paracelsus
Klíčová slova v dalším jazyce: renaissance;renaissance science;royal courts;alchemy;metallurgy;medicine;magic;correspondence;Rudolf II.;Wilhelm von Rosenberg;Petr Hlavsa from Liboslav;Bavor Rodovský from Hustiřany;Paracelsus
Abstrakt: Tématem této práce je věda pěstovaná u dvora posledních Rožmberků. Práce je konkrétně zaměřena na působení alchymistů ve službách Viléma z Rožmberka. První kapitola pojednává o významu šlechtických dvorů pro rozvoj evropských věd, především v raném novověku. Druhá kapitola se stručně zabývá vývojem alchymie v českém prostředí, od jejích počátků ve středověku, až po její nejvýznamnější rozkvět za vlády Rudolfa II. Ve třetí kapitole jsou reflektovány důvody, které vedly k podpoře této vědy Viléma z Rožmberka a rovněž jsou zmíněni někteří alchymisté působící v jeho službách. Čtvrtá kapitola prostřednictvím analýzy korespondence rožmberského úředníka a alchymisty Petra Hlavsy pojednává o každodenním dění v rožmberských laboratoriích. V páté kapitole je opět prostřednictvím dopisu reflektován pohled rožmberského alchymisty Bavora Rodovského z Hustiřan na osobnost a dílo Theofrasta z Hohenheimu (Paracelsa).
Abstrakt v dalším jazyce: The main theme of this thesis is science developed at the court of the last Rosenbergs. The work is focused on activities of alchemists in the service of Wilhelm von Rosenberg. The first chapter discusses the importance of aristocratic courts for the development of European science, especially in the early modern period. The second chapter deals with the development of alchemy in the Czech environment, from its beginnings in the Middle Ages, to its most significant prosperity during the period of the reign of Rudolf II. In the third chapter are reflected reasons leading Wilhelm von Rosenberg to support this science. Some alchemists engaged in his service are mentioned too. The fourth chapter through analyses of correspondence of Rosenberg's alchemist Petr Hlavsa deals with everyday life in the Rosenbergs laboratories. In the fifth chapter is reflected the view of alchemist Bavor Rodovský from Hustiřany on personality and work of Theofrastus von Hohenheim (Paracelsus).
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Stetkova, M. DP, 2013.pdfPlný text práce2,74 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_Stetkova_Cerna.rtfPosudek vedoucího práce1,5 MBRTFZobrazit/otevřít
Stetkova_Lelkova.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Stetkova_Magda.pdfPrůběh obhajoby práce523,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9731

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.