Title: Věda na dvoře posledních Rožmberků
Other Titles: Science at the Court of the Last Rosenbergs with a View to Alchemy
Authors: Dostálová, Magda
Advisor: Černá, Jana
Referee: Lelková, Iva
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9731
Keywords: renesance;renesanční věda;panovnické dvory;alchymie;hutnictví;medicína;magie;korespondence;Rudolf II.;Vilém z Rožmberka;Petr Hlavsa z Liboslavi;Bavor Rodovský z Hustiřan;Paracelsus
Keywords in different language: renaissance;renaissance science;royal courts;alchemy;metallurgy;medicine;magic;correspondence;Rudolf II.;Wilhelm von Rosenberg;Petr Hlavsa from Liboslav;Bavor Rodovský from Hustiřany;Paracelsus
Abstract: Tématem této práce je věda pěstovaná u dvora posledních Rožmberků. Práce je konkrétně zaměřena na působení alchymistů ve službách Viléma z Rožmberka. První kapitola pojednává o významu šlechtických dvorů pro rozvoj evropských věd, především v raném novověku. Druhá kapitola se stručně zabývá vývojem alchymie v českém prostředí, od jejích počátků ve středověku, až po její nejvýznamnější rozkvět za vlády Rudolfa II. Ve třetí kapitole jsou reflektovány důvody, které vedly k podpoře této vědy Viléma z Rožmberka a rovněž jsou zmíněni někteří alchymisté působící v jeho službách. Čtvrtá kapitola prostřednictvím analýzy korespondence rožmberského úředníka a alchymisty Petra Hlavsy pojednává o každodenním dění v rožmberských laboratoriích. V páté kapitole je opět prostřednictvím dopisu reflektován pohled rožmberského alchymisty Bavora Rodovského z Hustiřan na osobnost a dílo Theofrasta z Hohenheimu (Paracelsa).
Abstract in different language: The main theme of this thesis is science developed at the court of the last Rosenbergs. The work is focused on activities of alchemists in the service of Wilhelm von Rosenberg. The first chapter discusses the importance of aristocratic courts for the development of European science, especially in the early modern period. The second chapter deals with the development of alchemy in the Czech environment, from its beginnings in the Middle Ages, to its most significant prosperity during the period of the reign of Rudolf II. In the third chapter are reflected reasons leading Wilhelm von Rosenberg to support this science. Some alchemists engaged in his service are mentioned too. The fourth chapter through analyses of correspondence of Rosenberg's alchemist Petr Hlavsa deals with everyday life in the Rosenbergs laboratories. In the fifth chapter is reflected the view of alchemist Bavor Rodovský from Hustiřany on personality and work of Theofrastus von Hohenheim (Paracelsus).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stetkova, M. DP, 2013.pdfPlný text práce2,74 MBAdobe PDFView/Open
DP_Stetkova_Cerna.rtfPosudek vedoucího práce1,5 MBRTFView/Open
Stetkova_Lelkova.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFView/Open
Stetkova_Magda.pdfPrůběh obhajoby práce523,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9731

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.