Název: Aristotelova koncepce polis, obce a domácnosti
Další názvy: Aristotle's conception of polis, villages and households
Autoři: Votavová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Kočandrle, Radim
Oponent: Boháček, Kryštof
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9737
Klíčová slova: Aristotelés;Politika;Platón;Ústava;polis;koinonia;eudaimonia;rozumové ctnosti;formy zřízení;majetek;morální ctnost
Klíčová slova v dalším jazyce: Aristotle;Politics;Plató;Republic;polis;koinonia;eudaimonia;intellectual virtues;forms of government;property;moral virtue
Abstrakt: Práce se věnuje řecké společnosti, polis, obci a domácnosti z pohledu jednoho z nejvýznamějších antických filosofů - Aristotela. První část je zaměřena na filosofické metody, podle nichž Aristoteles postupoval při analýze uspořádání polis a ideálního státu. Další pasáž charakterizuje jednotlivé složky domácnosti a jejich vzájemné vztahy. Závěr je věnován majetku a vlastnictví, které je podle Aristotela nutnou podmínkou k aktivní účasti na politickém životě.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of my work is to follow up the nature of Greek society, polis, villages and households from the point of view of one of the most important classical philosophers - Aristotle. The first part focuses on the philosophical methods used by Aristotle to analyze structure of polis and ideal state. Next passage describes indiviual components of households and their mutual relations. The conclusion is devoted to property, which is according to Aristotle, the essential condition for active participation in political life.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jana_Votavova_DP.pdfPlný text práce483,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Votavova_Kocandrle.docPosudek vedoucího práce62 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Votavova_Bohacek.rtfPosudek oponenta práce2,04 MBRTFZobrazit/otevřít
Votavova_Jana.pdfPrůběh obhajoby práce436,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9737

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.