Title: Aristotelova koncepce polis, obce a domácnosti
Other Titles: Aristotle's conception of polis, villages and households
Authors: Votavová, Jana
Advisor: Kočandrle, Radim
Referee: Boháček, Kryštof
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9737
Keywords: Aristotelés;Politika;Platón;Ústava;polis;koinonia;eudaimonia;rozumové ctnosti;formy zřízení;majetek;morální ctnost
Keywords in different language: Aristotle;Politics;Plató;Republic;polis;koinonia;eudaimonia;intellectual virtues;forms of government;property;moral virtue
Abstract: Práce se věnuje řecké společnosti, polis, obci a domácnosti z pohledu jednoho z nejvýznamějších antických filosofů - Aristotela. První část je zaměřena na filosofické metody, podle nichž Aristoteles postupoval při analýze uspořádání polis a ideálního státu. Další pasáž charakterizuje jednotlivé složky domácnosti a jejich vzájemné vztahy. Závěr je věnován majetku a vlastnictví, které je podle Aristotela nutnou podmínkou k aktivní účasti na politickém životě.
Abstract in different language: The aim of my work is to follow up the nature of Greek society, polis, villages and households from the point of view of one of the most important classical philosophers - Aristotle. The first part focuses on the philosophical methods used by Aristotle to analyze structure of polis and ideal state. Next passage describes indiviual components of households and their mutual relations. The conclusion is devoted to property, which is according to Aristotle, the essential condition for active participation in political life.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jana_Votavova_DP.pdfPlný text práce483,73 kBAdobe PDFView/Open
Votavova_Kocandrle.docPosudek vedoucího práce62 kBMicrosoft WordView/Open
Votavova_Bohacek.rtfPosudek oponenta práce2,04 MBRTFView/Open
Votavova_Jana.pdfPrůběh obhajoby práce436,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9737

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.