Název: Novohistorická interpretace alžbětinského dramatu - analýza v kontextu současné teorie interpretace
Další názvy: New Historicism and the Interpretation of Elizabethan Drama - Analysis in the Context of Current Theories of Interpretation
Autoři: Vrchlavská, Linda
Vedoucí práce/školitel: Kastnerová, Martina
Oponent: Ševčík, Miloš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9738
Klíčová slova: Stephen Greenblatt;nový historismus;William Shakespeare;alžbětinské drama;literární teorie;renesance;teorie interpretace
Klíčová slova v dalším jazyce: Stephen Greenblatt;new historicism;William Shakespeare;elizabethan drama;literary theory;renaissance;theory of interpretation
Abstrakt: Záměrem diplomové práce je kritická analýza nového historismu, směru literární interpretace, se zaměřením na práci jeho čelního představitele Stephena Greenblatta. Práce se zabývá charakteristickou nového historismu a analýzou jeho metod a specifického přístupu k textu, který zahrnuje snahu číst díla v v jejich historickém a sicuálním kontextu, který je utvářen a následně sám ovlivňuje neustálý tok moci. Práce se také věnovuje komparaci s jinými teoretickými proudy 20. století z hlediska inspirace a společných charakteristik, včetně rozdílností novohistorické metodologie a jejich cílů, a to například s marxismem, feminismem, postkoloniálními studiemi či psychoanalýzou, které se ve svých pojetích literární teorie také věnovaly dílu Williama Shakespeara. Závěrečná část práce se zabývá kritickou analýzou Greenblattových interpretačních metod a závěrů v rámci čtyř Shakespearových her.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis aims to provide an analysis of the New Historicist interpretation of Elizabethan drama, represented especially in the works of Stephen Greenblatt. The thesis deals with main characteristics, methods and specifics of the New Historicist approach to the texts, which include an attempt to read the work through the optic of its historical and social context, created and reciprocally influenced by the ever-present flow of power. It also outlines and compares some of the dominant literary theories of the 20th century, for example Marxism, psychoanalysis, feminism and post-colonial studies within their interpretation of Shakespeare´s work. The last part of the thesis is mainly a critical analysis of Greenblatt´s specific interpretative methods and his conclusions within four plays of Shakespeare.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
vrchlavska DP.pdfPlný text práce735,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vrchlavska posudek DP vedouci.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Vrchlavska_Sevcik.rtfPosudek oponenta práce2,03 MBRTFZobrazit/otevřít
Vrchlavska_Linda.pdfPrůběh obhajoby práce388,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9738

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.