Title: Financování vývozu investičních celků
Other Titles: Financing export of investment units
Authors: Boublíková, Marie
Advisor: Kotková, Martina
Referee: Dongresová, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9755
Keywords: investiční celek;mezinárodní obchod;kurzové riziko;státní podpora;forwardový obchod;úvěr;financování
Keywords in different language: investment unit;international trade;credit risk;state aid;forward contract;credit;financing
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá problematikou financování vývozu investičních celků. V úvodní části je vybráno několik zásadních prvků mezinárodního obchodu se zaměřením na investiční celky a jejich metody financování. Teoretické poznatky a poznatky z konzultací ve společnosti TS Plzeň a.s. byly dále aplikovány v praktické části. Úkolem této diplomové práce je zpracovat návrh na financování vývozní transakce investičního celku. V praktické části je na úvod popsán český strojírenský průmysl a jeho historický význam a dále je zde charakterizována státní podpora vývozních transakcí českých podniků. Poté je zpracována charakteristika strojírenské společnosti TS Plzeň a.s. a následuje zhodnocení její současné finanční situace. Výstupem práce je sestavení fiktivního vývozního případu, jehož průběh je detailně popsán již od počátku sjednávání kontraktu až k výběru jedné konkrétní možnosti financování.
Abstract in different language: This thesis focuses on issue of financing export of investment units. In the introduction of the thesis is chosen a several relevant elements of international trade focusing on investment units and methods of their financing. Theoretical knowledge and knowledge from the consultations from TS Plzeň a.s. company were also applied in the practical part. The goal of this thesis is to develop a proposal for financing export transaction of investment unit. In the introduction of the practical part is described Czech engineering industry and its historical significance and is also characterized the state aid for exporting czech companies. Then is elaborated the characteristic of engineering company TS Plzeň a.s. and follows the evaluation of its current financial situation. The output of this thesis is devise a fictitious exporting case, whose process is detailed describe from the begin of negotiating the contract until to the choice one concrete option of financing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Marie Boublikova_2012.pdfPlný text práce2,79 MBAdobe PDFView/Open
11_ved_boublikova.pdfPosudek vedoucího práce615,78 kBAdobe PDFView/Open
1_opon_boublikova.pdfPosudek oponenta práce627,15 kBAdobe PDFView/Open
Boublikova.PDFPrůběh obhajoby práce316,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9755

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.