Title: Vliv fúze na finanční situaci podniku
Other Titles: The Influence of a Merger on the Financial situation of a Company
Authors: Hašková, Ivana
Advisor: Macek, Jan
Referee: Krechovská, Michaela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9764
Keywords: fúze;finanční analýza;rentabilita;zadluženost
Keywords in different language: merger;financial analysis;profitability;indebtedness
Abstract: Diplomová práce se zabývá zhodnocením vlivu fúze na finanční situaci podniku. V teoretické části práce jsou položena základní východiska. Je charakterizována restrukturalizace podniků, fúze jako jedna z jejích forem, členění fúzí, motivy a z nich vyplývající dopady do financování podniku. Dále se teoretická část práce zabývá vymezením finanční analýzy, jejích uživatelů, přístupů, etap a zdrojů vstupních dat. Následuje rozbor používaných metod a pravidel. V praktické části diplomové práce jsou teoretické poznatky aplikovány na fúzi společnosti Primagra, a.s. se společností Agroservis Tachov, a.s. Nejprve jsou charakterizovány společnosti vstupující do fúze a je provedena jejich finanční analýza pro srovnání finanční situace, s níž vstupovaly do fúze. Dále je charakterizována uskutečněná fúze a její cíle. Jsou vymezeny změny společnosti po sloučení a pro srovnání se stejnými nástroji provedena analýza finanční situace nástupnické společnosti. V poslední části práce je vyhodnocen vliv fúze na finanční situaci podniku a navrženy možnosti pro zlepšení. Vybrané hodnoty a ukazatele jsou rovněž doprovozeny grafickým vyjádřením. Z provedené analýzy lze konstatovat, že vliv fúze se promítl do všech oblastí finanční situace nástupnické společnosti Primagra, a.s. Celkově v prvním roce po sloučení došlo k pozitivnímu vývoji v oblasti platební schopnosti a zadluženosti. Vývoj ukazatelů, na něž měla fúze negativní dopad, však neznamenal ohrožení životaschopnosti podniku. Sloučení výkonnostně slabé a prosperující společnosti z počátku vedlo ke zhoršení finanční situace zejména v těch oblastech, v nichž slabší společnost dosahovala nepříznivých výsledků. Pokud management zapracuje na úsporách z rozsahu a využije-li příležitosti spojené se sloučením, může společnost očekávat otevřenou cestu k prosperitě.
Abstract in different language: This thesis deals with the evaluation of the impact of a merger on a company's financial situation. Theoretical part of the thesis outlines basic points. It characterizes the issues of restructuring of a company, merger as one of its forms, mergers breakdown, motives, and the resulting impact on corporate financing. Furthermore, the theoretical part of the thesis deals with the definitions of a financial analysis, its users, access, stages, and sources of input data. This is followed by an analysis of the methods and rules used. In the practical part, the theoretical knowledge is applied to the merger of Primagra, a.s. with Agroservis Tachov, a.s. First, the companies are characterized, including an analysis of their respective financial situations under which they entered into the merger. Further, the merger and its objectives are characterized and the changes in the companies after the merger are defined. Also, for comparison, the same tools are used for an analysis of the financial situation of the acquiring company. The last part of the thesis addresses evaluation of the effects of the merger on the basic financial indicators, and possibilities for improvement are proposed. Selected values and indicators are also illustrated using graphs and tables. The analysis conducted revealed that the merger affected all areas of the financial situation of the acquiring company Primagra, a.s. Overall, in the first year after the merger, there were positive developments in solvency and indebtedness. The development of the indicators, which were negatively affected by the merger, did not undermine the viability of the company. At first, the merger of a weak and a prosperous company led to a deterioration of the financial situation, especially in those areas where the weaker company showed unfavourable results. If the management succeeds in managing economies of scale and utilizes the opportunities associated with the merger, the company can expect an open path to prosperity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vliv fuze na financni situaci podniku_Ivana_Haskova_2013.pdfPlný text práce2,39 MBAdobe PDFView/Open
haskova.pdfPosudek vedoucího práce591,8 kBAdobe PDFView/Open
haskova.PDFPosudek oponenta práce591,64 kBAdobe PDFView/Open
haskova0001.PDFPrůběh obhajoby práce227,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9764

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.