Title: Finanční audit
Other Titles: Financial Audit
Authors: Hejduková, Martina
Advisor: Krechovská, Michaela
Referee: Hejduková, Pavlína
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9766
Keywords: finanční audit;vnitřní kontrolní systém;testy spolehlivosti;testy věcné správnosti;hladina významnosti;účetní závěrka
Keywords in different language: financial audit;system internal control;reliability test;detail test of objective accuracy;significance level;statement of balances
Abstract: Předložená diplomová práce je zaměřena na problematiku finančního auditu ve vybrané společnosti. Obsahem první části je analýza prostředí a finanční situace ověřované účetní jednotky. Dále pojednává o teoretické a legislativní základně týkající se daného tématu. Je zaměřena na předběžné auditorské postupy a jejich aplikaci na zvoleném podniku. Pozornost je věnována vnitřnímu kontrolnímu systému a účetnímu systému společnosti. Je definováno riziko vzniku nesprávností, hladina významnosti, testy spolehlivosti a detailní testy věcné správnosti pro oblast dlouhodobého hmotného majetku. Teorie je uplatněna v praxi na vybrané společnosti. Závěr práce obsahuje výrok auditora k účetní závěrce 2011. Ten je doplněn o návrhy na vylepšení postupů účetní jednotky a zpracování výkazů.
Abstract in different language: Presented diploma thesis focuses on financial audit of chosen company. Primary part analyzes environment and financial situation of controlled accounting entity. Following part deals with theory and legislation of given topic. Focuses on anterior auditing procedures and their application in given company. Diploma thesis also defines risk of beginning incorrectness (risk assessment), significance level, reliability test and detail test of objective accuracy in terms of long term corporeal property. Theory is applied on given company. In conclusion of the thesis, the results of the performed auditing of final accounts in 2011. Furthermore, the conclusion contains suggestions for improving patterns taking place in accounting entity.
Rights: Plný text práce není zpřístupněn.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Hejdukova.pdfPlný text práce5,09 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
hejdukova.pdfPosudek vedoucího práce653,63 kBAdobe PDFView/Open
hejdukova_1.pdfPosudek oponenta práce619,22 kBAdobe PDFView/Open
hejdukova0001.PDFPrůběh obhajoby práce235,43 kBAdobe PDFView/Open
Hejdukova.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP396,85 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9766

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.