Název: Stanovení hodnoty konkrétního podniku
Další názvy: Determining Value of particular Enterprise
Autoři: Hrbková, Ivana
Vedoucí práce/školitel: Krechovská, Michaela
Oponent: Zborková, Jitka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9769
Klíčová slova: podnik;kategorie hodnoty;hladina hodnoty;účel ocenění;relevantní trh;tržní podíl;generátory hodnoty;finanční plán;výnosová metoda;majetková metoda
Klíčová slova v dalším jazyce: company;category of value;level of value;purpose of valuation;relevant market;market share;financial plan;income method;equity method
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na stanovení hodnoty podnikatelského subjektu s využitím výnosových a majetkových oceňovacích metod. Při psaní diplomové práce byla využita odborná literatura zejména ve formě mezinárodní oceňovacích standardů, internetových podpor k publikacím zabývající se problematikou oceňování a dalších publikací. V práci se prolíná jak teoretický základ, jenž definuje základní pojmy z oblasti finanční analýzy, strategické analýzy, finančního plánování a stanovení hodnoty podniky metodami DCF Entity, EVA, nebo metodami účetní popřípadě likvidační hodnoty, tak samotné ocenění společnosti. V praktické části bylo zanalyzováno finanční zdraví předmětu ocenění, byl vymezen relevantní trh, byla stanovena prognóza tržního podílu a tržeb společnosti, a také byly definovány generátory hodnoty, na jejichž základě byl sestaven finanční plán. Generátory hodnoty a finanční plán umožnily stanovit konkrétní výši hodnoty předmětu ocenění.
Abstrakt v dalším jazyce: Submitted thesis is focused on determining the value of the business entity using the income and equity valuation methods. While writing this thesis was to utilize professional literature mainly in the form of international valuation standards, internet support of publications dealing with valuation and other publications. The work is viewed as a theoretical basis which defines the basic concepts of financial analysis, strategic analysis, financial planning and business valuation by DCF Entity and EVA methods, or liquidation and accounting value methods, so the actual valuation of the company. In the practical part was analysed financial health of the subject of valuation, the definition of the relevant market, the prognosis of market share and sales, and also generators of value were defined as the basis of the financial plan. Generators of value and financial plan determined the specific value of business entity.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce14,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hrbkova.pdfPosudek vedoucího práce606,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hrbkova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce599,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hrbkova.PDFPrůběh obhajoby práce218,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9769

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.