Title: Hodnocení controllingových úloh společnosti Škoda-JS a.s.
Other Titles: Assessment controlling tasks of the company Škoda-JS a.s.
Authors: Janoušová, Tereza
Advisor: Hinke, Jana
Referee: Bedrnová, Jitka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9774
Keywords: controlling;Škoda JS a.s.;řízení;efektivita;reporting
Keywords in different language: controlling;Škoda JS a.s.;management;efficiency;reporting
Abstract: Podnětným důvodem pro zpracování této diplomové práce byla vzrůstající významnost controllingu jako poskytovatele důležitých informací pro rozhodování vedoucích pracovníků o současném a budoucím vývoji podniku. V teoretické části bylo pojednáno o vymezení a konceptu controllingu, charakteristice strategického a operativního controllingu a proběhlo stručné seznámení s jednotlivými druhy controllingu. Praktická část obsahovala analýzu controllingových úloh společnosti, následně zhodnocení využití controllingu a jeho rozsah. Na základě identifikovaných problémů byly zpracovány návrhy na zlepšení, pomocí kterých bude moci společnost Škoda JS dosáhnout vyšší hospodárnosti a efektivity.
Abstract in different language: The progressive significance of controlling as a provider of important information for executives, who make desicions about actual and forecast evolution of the company, was the impulsive reason for elaboration of this thesis. Definition and conception of controlling, characteristics of strategic and operative controlling were discussed in the theoretical part, also shortly identification the particular kinds of controlling came through. The practical part contained the analysis of controlling tasks of the company, followed with assessment utilisation of controlling and the range. The suggestions for improvement were processed on the basic of identified problems. Škoda JS will be able to achieve higher economization and efficiency based on these identified problems.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tereza Janousova, Diplomova prace.pdfPlný text práce3,27 MBAdobe PDFView/Open
janousova.pdfPosudek vedoucího práce608,03 kBAdobe PDFView/Open
janousova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce604,12 kBAdobe PDFView/Open
janousova.PDFPrůběh obhajoby práce213,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9774

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.