Název: Hodnocení controllingových úloh společnosti Škoda-JS a.s.
Další názvy: Assessment controlling tasks of the company Škoda-JS a.s.
Autoři: Janoušová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Hinke, Jana
Oponent: Bedrnová, Jitka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9774
Klíčová slova: controlling;Škoda JS a.s.;řízení;efektivita;reporting
Klíčová slova v dalším jazyce: controlling;Škoda JS a.s.;management;efficiency;reporting
Abstrakt: Podnětným důvodem pro zpracování této diplomové práce byla vzrůstající významnost controllingu jako poskytovatele důležitých informací pro rozhodování vedoucích pracovníků o současném a budoucím vývoji podniku. V teoretické části bylo pojednáno o vymezení a konceptu controllingu, charakteristice strategického a operativního controllingu a proběhlo stručné seznámení s jednotlivými druhy controllingu. Praktická část obsahovala analýzu controllingových úloh společnosti, následně zhodnocení využití controllingu a jeho rozsah. Na základě identifikovaných problémů byly zpracovány návrhy na zlepšení, pomocí kterých bude moci společnost Škoda JS dosáhnout vyšší hospodárnosti a efektivity.
Abstrakt v dalším jazyce: The progressive significance of controlling as a provider of important information for executives, who make desicions about actual and forecast evolution of the company, was the impulsive reason for elaboration of this thesis. Definition and conception of controlling, characteristics of strategic and operative controlling were discussed in the theoretical part, also shortly identification the particular kinds of controlling came through. The practical part contained the analysis of controlling tasks of the company, followed with assessment utilisation of controlling and the range. The suggestions for improvement were processed on the basic of identified problems. Škoda JS will be able to achieve higher economization and efficiency based on these identified problems.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Tereza Janousova, Diplomova prace.pdfPlný text práce3,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
janousova.pdfPosudek vedoucího práce608,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
janousova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce604,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
janousova.PDFPrůběh obhajoby práce213,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9774

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.