Title: Motivace zaměstnanců jako významný faktor naplnění strategického plánu rozvoje firmy
Other Titles: The Motivation of Employees as a Company Development Plan with the Emphasis on Efficiency Indicators and Human Capital Involvement
Authors: Luhanová, Jana
Advisor: Dvořáková, Věra
Referee: Burešová, Veronika
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9783
Keywords: motivace;práce;finanční plán;strategický plán;analýza rizik
Keywords in different language: motivation;work;financial plan;strategic plan;risk analysis
Abstract: Tato Diplomová práce pojednává o motivaci jako významným faktorem ovlivňující strategické cíle společnosti. V první kapitole se seznámíme se společností, o které práce pojednává. Následně je stručně popsáno poslání společnosti, vize, strategické cíle. Následuje analýza vnějšího a vnitřního prostředí, ze získaných poznatků je provedena analýza, která doporučuje konečnou optimální strategii pro naplnění cílů a finanční plán společnosti. V další kapitole je popsán současný motivační program společnosti, vyhodnocení dotazníkového šetření a na základě vyhodnocení dotazníkového šetření jsou navrženy změny motivačního programu. Je Navržena vhodná metodika, konkrétně Řízení společnosti dle Management by Objectives ? MbO a management by Cometencies MbC pro sledování výkonnosti společnosti. Požadované výkonnosti má být dosaženo zejména prostřednictvím zavedení vhodných změn do dosavadního motivačního systému firmy, přičemž jsou v práci analyzována některá rizika, která mohou při zavádění změn nastat.
Abstract in different language: The thesis deals with the motivation as an important factor influencing the strategic objectives of the company.The first chapter introduce the company, which deals with work. V Subsequently, there is brief description about the mission, vision, strategic goals of the company.The analysis of external and internal environment, the lessons learned from the analysis, which suggests the optimal strategy for the final objectives and financial planning company. The next chapter describes an analysis of the external and internal environment .The analysis has evaluated by obtained outcomes, and recommends the final optimal strategy to fulfill goals, and financial plan of the company.The next chapter describes the current company's incentive program, evaluation questionnaire. Based on the evaluation questionnaires, there is designed change of the motivation program. There is made a proposal for appropriate methodology, specifically the management of the company as Management by Objectives - MBO and management would Cometencies MbC to monitor the performance of the company. Required performance should be achieved mainly through the introduction of appropriate amendments to existing motivation system of the company, meanwhile there are analysed some of the risks in the work which may arise during the implementation of changes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Janina Diplomka_2.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
luhanova.pdfPosudek vedoucího práce670 kBAdobe PDFView/Open
luhanova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce727,73 kBAdobe PDFView/Open
luhanova0002.PDFPrůběh obhajoby práce240,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9783

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.