Title: Analýza systému řízení jakosti ve vybraném podniku
Other Titles: Analysis of the quality management system in selected company
Authors: Staněk, Miroslav
Advisor: Hofman, Jiří
Referee: Karlovec, Karel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9788
Keywords: jakost;kvalita;management;mezioperační kontrola;ISO norma;audit;environmentální management;monitoring nákladů;životní cyklus;ekonomika jakosti;komponenta
Keywords in different language: quality management;proces control;ISO standards;auditing;environmental management;monitoring costs;life economics quality;component
Abstract: Diplomová práce je v teoretické části zaměřena na vysvětlení základních principů jakosti a pojmu jakosti. Dále je vymezen význam ekonomiky jakosti, monitoring nákladů na jakost, nákladů na straně výrobce a nákladů na provedení jednotlivých procesů. Pozornost je věnována nákladům na životní cyklus výrobku, společenským nákladům na jakost a přínosům environmentálnímu managementu. V další části jsou vysvětleny základní kategorie efektivnosti zlepšování jakosti. Jedná se o sociální efekty, výrobně technickou efektivnost, uživatelskou efektivnost a národohospodářskou efektivnost. Jsou vysvětleny nástroje řízení jakosti, sedm ?nových nástrojů řízení jakosti, normy ISO a jejich koncepce v managementu jakosti. V neposlední řadě se teoretická část zabývá auditem, druhy auditů, jeho fázemi a realizací. V praktické části byla vyhodnocena úroveň jakosti strojního opracování klíčové komponenty určené pro výrobu pro výrobu parní turbíny. V rámci mezioperační kontroly ve společnosti Škoda byla v úseku jakosti provedena kontrola a vyhodnocení stanovených rozměrových kritérií.
Abstract in different language: The theoretical part of thesis is focused explanation of the explanation of basic principles of quality and the concept of quality. An economic importance of quality, the monitoring costs, of producer and the cost of implementing each process. Attention is paid to the cost of a living cycle of a product, social costs and of quality and to the benefit of environmental management. The next section explains the thesis categories of effectiveness of quality improvement. These are the social effects, production and technical efficiency, user efficiency and effectiveness of a national economy. They tools of a management quality, the seven "new tools of quality management, ISO standards and concepts in a quality management are explained. Finally, the theoretical part deals with the audit, the types of audits, the phases and implementation of the audit. In the practical part of the thesis, the level of quality of machining key components for the production of steam turbines were evaluated. Within the proces control in Škoda Company, the control and the evaluation of specific dimension criteria were performed.
Rights: Plný text práce není přístupný. Plný text bude přístupný od 07. 12. 2111.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP M. Stanek.pdfPlný text práce7,52 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
37_ved_dp stanek.pdfPosudek vedoucího práce605,33 kBAdobe PDFView/Open
31_opon_stanek.pdfPosudek oponenta práce620,53 kBAdobe PDFView/Open
Stanek0002.PDFPrůběh obhajoby práce329,94 kBAdobe PDFView/Open
Stanek.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP241,74 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9788

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.