Název: Analýza systému řízení jakosti ve vybraném podniku
Další názvy: Analysis of the quality management system in selected company
Autoři: Staněk, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Hofman, Jiří
Oponent: Karlovec, Karel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9788
Klíčová slova: jakost;kvalita;management;mezioperační kontrola;ISO norma;audit;environmentální management;monitoring nákladů;životní cyklus;ekonomika jakosti;komponenta
Klíčová slova v dalším jazyce: quality management;proces control;ISO standards;auditing;environmental management;monitoring costs;life economics quality;component
Abstrakt: Diplomová práce je v teoretické části zaměřena na vysvětlení základních principů jakosti a pojmu jakosti. Dále je vymezen význam ekonomiky jakosti, monitoring nákladů na jakost, nákladů na straně výrobce a nákladů na provedení jednotlivých procesů. Pozornost je věnována nákladům na životní cyklus výrobku, společenským nákladům na jakost a přínosům environmentálnímu managementu. V další části jsou vysvětleny základní kategorie efektivnosti zlepšování jakosti. Jedná se o sociální efekty, výrobně technickou efektivnost, uživatelskou efektivnost a národohospodářskou efektivnost. Jsou vysvětleny nástroje řízení jakosti, sedm ?nových nástrojů řízení jakosti, normy ISO a jejich koncepce v managementu jakosti. V neposlední řadě se teoretická část zabývá auditem, druhy auditů, jeho fázemi a realizací. V praktické části byla vyhodnocena úroveň jakosti strojního opracování klíčové komponenty určené pro výrobu pro výrobu parní turbíny. V rámci mezioperační kontroly ve společnosti Škoda byla v úseku jakosti provedena kontrola a vyhodnocení stanovených rozměrových kritérií.
Abstrakt v dalším jazyce: The theoretical part of thesis is focused explanation of the explanation of basic principles of quality and the concept of quality. An economic importance of quality, the monitoring costs, of producer and the cost of implementing each process. Attention is paid to the cost of a living cycle of a product, social costs and of quality and to the benefit of environmental management. The next section explains the thesis categories of effectiveness of quality improvement. These are the social effects, production and technical efficiency, user efficiency and effectiveness of a national economy. They tools of a management quality, the seven "new tools of quality management, ISO standards and concepts in a quality management are explained. Finally, the theoretical part deals with the audit, the types of audits, the phases and implementation of the audit. In the practical part of the thesis, the level of quality of machining key components for the production of steam turbines were evaluated. Within the proces control in Škoda Company, the control and the evaluation of specific dimension criteria were performed.
Práva: Plný text práce není přístupný. Plný text bude přístupný od 07. 12. 2111.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP M. Stanek.pdfPlný text práce7,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
37_ved_dp stanek.pdfPosudek vedoucího práce605,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
31_opon_stanek.pdfPosudek oponenta práce620,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stanek0002.PDFPrůběh obhajoby práce329,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stanek.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP241,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9788

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.